Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“

Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“

28 март 2017 | 11:23

Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на  общините“

Наименование на проекта: „Създаване на модели за оптимални административни структури на  общините“

Номер на проекта: BG05SFOP001-2.001-0008

Оперативна програма: „Добро управление“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос: № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК, и Натура 2000“

Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Партньор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основна цел: Разработване на примерни модели за оптимално структуриране на общинските администрации с оглед ефективно изпълнение на законово възложените им отговорности.

Специфични цели:

анализ и систематизиране на съществуващите проблеми при реално изградените структури на общинските администрации;
- идентифициране на причините (недостатъци на нормативната уредба, слабости във вътрешната организация на дейностите и др.);
- разработване и предоставяне за ползване от общините на варианти на оптимални административни структури на различни по мащаб общини (разпределени в не по-малко от 5 групи, които включват сходни по характеристики и проблеми общини);
- подкрепа на общините за въвеждане на оптимални структури (чрез разработване на необходимите вътрешни документи, провеждане на обучения и предоставяне на консултации);
- идентифициране и разработване на предложения за подобряване на нормативната уредба.

Обща стойност: 773 449,60 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.

Допълнителна информация за проекта може да откриете на електронната страница на НСОРБ.