Проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за

28 февруари 2020 | 09:49

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на отворените срокове за кандидатстване по процедурата, както и в следствие на актуализиране на 20.01.2020 г. на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

С настоящото изменение се предвижда да бъдат поканени да подадат проектно предложение с краен срок: 25 юли 2020 г., 19:00 ч., следните общини за съответните услуги, както следва:

-           за изграждане на инфраструктурата за социална услуга Център за грижа за лица с психически разстройства - община Кюстендил и община Троян.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (6)
    27_02_2020
    Документи за информация 2
    Документи за информация
    Документи за информация 1
    Заповед
    Документи за кандидатстване
Прикачени файлове (6)