Проф. инж. Ганчо Димитров става председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

Проф. инж. Ганчо Димитров става председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

15 септември 2023 | 15:49

ВиК инженерът и дългогодишен преподавател в УАСГ проф. д-р инж. Ганчо Димитров става председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството управлението Андрей Цеков управлението на Холдинга става двустепенно, като целта е държавата да осъществява пряк надзор върху структурата и дъщерните ѝ дружества. ВиК Холдингът ще се управлява от 5-членен Надзорен съвет и 4-членен Управителен съвет. Новата ръководна структура на дружеството е подадена към Търговски регистър, където тече процедурата по вписването ѝ.

Целта на връщането на двустепенната форма на управление е да се оптимизира работата във ВиК сектора, да се засилят проектите за модернизация на ВиК мрежата и инфраструктурата, да се реализират редица големи водни проекти, с които да се подобри качеството на предлаганите услуги за гражданите, да се подпомогнат ВиК операторите при реализацията на проектите им с европейско финансиране, да се предприемат мерки за финансовото оздравяване на ВиК дружествата от структурата на ВиК Холдинга.

В Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД влизат още инж. Росица Димитрова, Богомил Петков, Кирил Симеонов и Дафинка Семерджиева.

Проф. д-р инж. Ганчо Димитров е магистър строителен инженер по водоснабдяване и канализация от УАСГ, специализирал е в Москва и във Виена. Преподавател е в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ (ВКПВ) в УАСГ. Ръководил е и е участвал в разработването на над 90 проектантски и научноизследователски проекти в областта на установяването на загубите на вода и разработване на рационални технически решения и системи за намаляването им, мониторинг на водопотребелението в сгради и населени места, проектиране на бързи самопромиващи се филтри за ПСПВ и др. Има внедрени във водоснабдителната практика проекти с доказано намаление на загубите на вода и броя на авариите.

Инж. Росица Димитрова е инженер химик с магистърска степен от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, както и строителен инженер с магистърска степен от УАСГ – София по специалността „Водоснабдяване и канализация – ВиК мрежи и съоръжения“. Част от професионалния ѝ път минава във „ВиК“ ЕООД – Благоевград, като в периода 2014-2021 г. е била управител на водното дружество. Под нейно ръководство са внедрени енергийно-ефективни мерки в ПСОВ Благоевград, ПСОВ, Разлог, ПСПВ Гоце Делчев, изградена е и фотоволтаична инсталация на територията на ПСОВ Благоевград.

Богомил Петков е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работил е в частния сектор. Член е на Управителния съвет на Камарата на строителите в България. Бил е народен представител в 47-то и 48-то Народно събрание.

Кирил Симеонов е завършил „Икономика и мениджмънт“ в Университет Охайо Уеслиън, САЩ, има магистърска степен по Международен мениджмънт от Университет Бокони – Милано, Италия. Занимавал се е с търговия с акции и финансови деривати. Бил е народен представител в 45-то, 46-то, и 47-мо Народно събрание.

Дафинка Семерджиева е юрист с магистърска степен от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има богат административен опит – била е главен юрисконсулт на Община Пещера, зам.-кмет на Община Пещера (2007 – 2009 г.) с ресор европейски проекти, зам.-областен управител на Пазарджик. През последните 10 г. работи като адвокат.

Управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще има двама изпълнителни членове – председател на УС – инж. Лозко Лозев и зам.-председателят на УС – Ирена Георгиева. В УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще са и Владимир Бибов и Атанас Бояджиев.

Инж. Лозко Лозев има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от УАСГ. Бил е главен инженер на „ВиК“ ЕООД Хасково, занимавал се е с проектиране на водопроводни и канализационни мрежи, поддръжка и ремонт на ВиК мрежи.

Ирена Георгиева е магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“, има докторантура по финансово право в СУ. От август 2022 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Атанас Бояджиев е магистър по специалностите „Бизнес администрация“ и „Международни икономически отношения“ в УНСС. Бил е част от Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД при създаването му. Преди това е работил по европейски проекти в различни институции, бил е съветник в политическия кабинет на МРРБ от 2017 до 2021 г., като е отговарял за политиките в сферата на регионалното развитие, ВиК сектора и нормативното законодателство.  

Владимир Бибов притежава магистърски степени по „Публични финанси“ от УНСС и „Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има 14 г. опит във финансовия сектор, от които 5 г. в Комисията за финансов надзор. Бил е съветник в политическия кабинет на МРРБ в периода юни – август 2023 г., като е отговарял за политиките във ВиК сектора.

На финансистите и икономистите в Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще се разчита да направят в спешен порядък анализ на реалното състояние на 24-те дъщерни дружества, да предложат мерки за финансово оздравяване на ВиК операторите, за да заработи ВиК Холдингът като инвестиционно дружество, което подпомага проекти за модернизацията на ВиК инфраструктурата.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството