Програма Дунавски регион е одобрена от Европейската комисия

Програма Дунавски регион е одобрена от Европейската комисия

08 декември 2022 | 17:01

Бюджетът на Програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион е в размер на 266 млн. евро (в т. ч. 80% от европейските фондове и инструменти и 20% национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата) и цели подпомагането, разработването и изпълнението на проекти за сътрудничество, които да допринесат за развитието на един по-иновативен, устойчив и социален Дунавски регион, а също така и за подобряване на регионалното управление, с цел справяне с общи предизвикателства.

На 29.11.2022 г., Европейската комисия официално прие новата програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г. Териториалният обхват на програмата включва 9 държави – членки на Европейския съюз (Австрия, две германски федерални провинции: Баден-Вюртемберг и Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния и България) и 5 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Сърбия и Украйна).           

  • Какво представлява Програмата Дунавски регион?

Новата програма е част от Европейското териториално сътрудничество (ETC), по-известно като ИНТЕРРЕГ, което е важен фактор при провеждане на кохезионната политика на Европейския съюз от 1990 г. насам.

Целта на Програмата е държавите в Европа да си сътрудничат в разработване и изпълнение на съвместни проекти, които биха допринесли за разрешаване на общи териториални, социални и икономически проблеми.  

Основната мисия на Програмата е „създаване на по-добра институционална платформа и среда за транснационално сътрудничество за териториална, икономическа и социална интеграция“.

Основният акцент на новата програма пада върху тематичните области, по които ще бъдат финансирани транснационални проекти (в т. ч. обезлюдяване, миграция, икономическо неравенство, енергийна зависимост, изменение на климата и др.).

Както при останалите програми за транснационално сътрудничество, всички проекти, кандидатстващи за подкрепа от Програма Дунавски регион, следва да включат партньори от най-малко три държави, като могат да вземат участие национални, регионални или местни институции, университети, изследователски институти, частни компании, както и НПО.

 

  • Минало и бъдеще на сътрудничеството

Историята на сътрудничеството в Дунавския регион започва през 1997 г., когато е създадена първата транснационална програма CADSES (Централноевропейско Адриатическо, Дунавско и Югоизточноевропейско пространство за сътрудничество), последвана от Програмата Югоизточна Европа. През програмен период 2014-2020 г. предшественикът на настоящата Дунавска програма – Транснационална програма Дунав (DTP), подкрепи 143 проекта на обща стойност 275 млн. евро.

В сравнение с предходните програмни периоди, програмата за Дунавски регион (DRP 2021-2027) носи няколко важни промени. Новата програма обединява в едно цяло Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Инструмента за съседство,  сътрудничество, развитие и международно сътрудничество (ИССРМС). Друго нововъведение е, че  кандидатите от държави извън ЕС, участващи в Програмата, могат да бъдат Водещи партньори, а не само да участват като проектни партньори. 

Програмата Дунавски регион през програмния период 2021-2027 г. ще подкрепя проекти в четири приоритетни области.

Първата област е насочена към подобряване на иновациите и трансфера на технологии и изграждане на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество.

На второ място, Програмата се фокусира върху действия за насърчаване използването на възобновяема енергия, адаптиране към изменение на климата и справянето с бедствия, подобряване на качеството на водата и почвите и защита и запазване на биоразнообразието в екологичните коридори и екорегионите.

Третият приоритет – по-социален Дунавски регион, ще адресира пазара на труда и подпомагащото образование и обучение по отношение на тяхната достъпност, приобщаване и ефективност, както и проучване на секторен подход към социално-икономическото развитие чрез наследство и култура.

И накрая, четвъртият приоритет на програмата е насочен към по-добро регионално управление за справяне с големи териториални предизвикателства, като демографската трансформация. Освен това има за цел да подкрепи решения за предоставяне на по-добри обществени услуги и цифровизация.

mrrb