Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021-2027

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ

07 февруари 2023 | 15:59

В гр. Солун, Гърция се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021-2027 и деветото заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Чрез видео-връзка заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева приветства участниците и отправи призив за мобилизация на усилията за успешно завършване на всички проекти, финансирани през програмен период 2014-2020. Тя изрази надежда, че стратегическият проект за изграждане на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ ще бъде довършен и пуснат в експлоатация в разумни срокове.

Първото заседанието на Комитета за наблюдение по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021-2027 дава възможност за активиране на финансовата подкрепа от 83,95 милиона евро за изпълнение на съвместни проекти, целящи подобряване на свързаността, предотвратяване на рискове, произтичащи от климатичните изменения, опазване на околната среда, подпомагане на равния достъп до образование и насърчаване на интегрираното развитие на трансграничния регион. 

Разпределението на финансовия ресурс по приоритети е 35,4 милиона евро за Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион, 31 милиона евро за Приоритет 2 – По-достъпен трансграничен регион  и 17,5 милиона евро за Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион.

Програмата ще подкрепи четири стратегически проекта: доизграждане на главна пътна комуникация (околовръстен път) на гр. Смолян, реконструкция на останалите участъци от пътната ос Ксанти – Ехинос, изготвяне на технически проект за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата и инсталиране на интелигентна динамична система за откриване на инциденти и мониторинг в реално време на железопътната мрежа.

Предвидена е и целенасочена директна подкрепа за малки и средни предприятия чрез прилагане на инструмента „Фонд за малки проекти“ по Приоритет 1 (Преход към кръгова и ресурсно ефективна икономика) и Приоритет 3 (Туризъм).

Програмата ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021-2027 бе одобрена от Европейската комисия на 13 септември 2022 г.