Проведе се първото заседание на работна група за разработване на Стратегия за децентрализация

Проведе се първото заседание на работна група за разработване на Стратегия за децентрализация

04 ноември 2007 | 23:12
Днес се проведе първото заседание на работна група за разработване на Стратегия за децентрализация в България и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация. На заседанието бяха обсъдени правилата за организацията и дейността на работната група и се разгледаха въпроси, свързани със структурата и съдържанието на проектите на стратегията и на програмата за нейното изпълнение. В създадената работна група участват представители от всички заинтересовани министерства на ниво заместник министри, областни управители, представители на Националното сдружение на общините в Република България, организации, работещи в областта на местното самоуправление, на Столична община - като един от градовете с районно деление, на академичните среди, както и на други организации. Председател на работната група за разработване на стратегията за децентрализацията в България е министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb