Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2017 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

08 март 2017 | 11:50
Пореден номер

Заповед за разрешение за
изработване на проект за устройствен план
номер/дата

Вид и обхват на
проекта за устройствен план

1 Заповед № РД-02-15-54 от 02.06.2017 г. ПУП - Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик - общини Лесичово, Пазарджик, Септември и Панагюрище, и Софийска област – общини Пирдоп и Златица
2 Заповед № РД-02-15-62 от 05.07.2017 г.   

ПУП-ПП за обект: „Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“ на територията на област Плевен – землище на с. Беглеж, община Плевен; област Ловеч – землище на с. Катунец, община Угърчин; землища на с. Бежаново, с. Ъглен, с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Румянцево и с. Беленци, община Луковит; землища на с. Батулци и с. Орешене, община Ябланица; област Враца – землища на с. Хубавене, с. Караш и с. Марково равнище, община Роман; област Софийска – землища на с. Манаселска река, с. Видраре, с. Своде и с. Калугерово, община Правец“

3 Заповед № РД-02-15-67 от 17.07.2017 г.    „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр.Царево, включващ: изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за пристанищната територия в поземлени имоти с идентификатори 48619.504.83 и 48619.504.88 по КК на гр.Царево и ПУП - Парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория
4 Заповед № РД-02-15-69 от 25.07.2017 г.  ПУП за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ (Обект „Яденица“) на територията на: община Велинград – с. Пашово, с. Юндола и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо
5 Заповед № РД-02-15-70 от 26.07.2017 г. Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400 кV от п/ст „Марица- изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“ (Лот 2) на територията на община Симеоновград, обл.Хасково и община Гълъбово, обл.Стара Загора
6 Заповед № РД-02-15-72 от 03.08.2017 г. Модернизация на жп линия София - Перник - Радомир - част от Трансевропейската железопътна мрежа на територията на община Столична, област София - град и общини Перник и Радомир, област Перник
7 Заповед № РД-02-15-79 от 01.09.2017 г. Прекратяване на производството по изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУК-ПРЗ) за поземлен имот, находящ се в с. Казичене, община Столична за тягова подстанция "Казичене", част от проект "Модернизация на железопътна железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"
Заповед № РД-02-15-80 от 04.09.2017 г. Прекратяване на проект за "Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив, участъци Елин Пелин- Ихтиман, Ихтиман-Септември"
9 Заповед № РД-02-15-81 от 07.09.2017 г.

Одобряване проекта за подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София-Пловдив: участъци Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември

10 Заповед № РД-02-15-83 от 12.09.2017 г. 

Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на ПИ 000010, м. „Рамова ливада“, находящ се в землището на с. Жеглица, община Видин, област Видин, засегнат от новопроектираното трасе на железопътната линия Видин - София и трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в участък Видин – Медковец, част от проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“

11 Заповед № РД-02-15-83 от 12.09.2017 г.

Заповед, издадена на ДП НКЖИ за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 000010, м."Рамова ливада", земл. на с.Жеглица, община Видин

12 Заповед № ЗД-02-15-85 от 14.09.2017 г.

ПУП-ИПРЗ за кв.104 на Археологически резерват-Хисаря

13 Заповед № РД-02-15-91 от 17.10.2017 г.

Изменине на проект на ПУП - ПП за обект: Път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 24+819 - кръгово кръстовище при км 23+020 за квартал Долни Воден, в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден 

14 Заповед № РД-02-15-92 от 17.10.2017 г. Изработване на проект за ПУП - ПП за обект: Автомагистрала "Русе-Велико Търново", участъци "Русе - Бяла" и обход на гр. Бяла на територията на област Русе
15 Заповед № РД-02-15-100 от 18.12.2017 г. Изработване на проект за ПУП - ПП за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II -86 -"Пловдив- Асеновград" 
16 Заповед № РД-02-15-102 от 29.12.2017 г. Изработване на проект на ПУП - ПП за обект: Автомагистрала "Струма", ЛОТ 3.2, участък Крупник-Кресна и обходен път на Кресна