Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2018 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

11 април 2018 | 11:09

 

Пореден номер Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план
1 Заповед № РД-02-15-22 от 27.03.2018 г. Изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на железопътна линия (на територията на землище с. Варвара, община Септември, м. Кайряците, област Пазарджик), отклонение от съществуваща ж.п. линия от гара Септември до поземлен имот ПИ 000221 в землището на с. Варвара
2 Заповед № РД-02-15-27 от 04.04.2018 Изработване на проект  за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ Струма ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 371+950 до км 373+100 в землището на град Симитли
3 Заповед № РД-02-15-41 от 05.07.2018 г.   Специализиран Подробен устройствен план (СПУП) за развитие на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, Рудник „Трояново-3“, части от землищата на с.Мъдрец, община Гълъбово и с.Полски градец, община Раднево, област Стара Загора
4 Заповед № РД-02-15-45 от 07.08.2018 г. Изпълнение на проект за модернизация на железопътна линия София - Пловдив - първи етап: Изграждане на равнинен участък София - Елин Пелин и изграждане на пътни надлези възниква необходимост от осигураване на площи за изграждане на ж.п. надлез на км 9+925.22 по път 1 и на км 9+923.55 по път 2 и ж.п. мост  на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 на р. Искър в урбанизираната територия на гр. София, Столична община (СО), област София (столица)
5 Заповед № РД-02-15-46 от 10.08.2018 г. Подборен устройствен план  за регулация и застрояване на рибарско пристанище в ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, м. "Рибарско пристанище", земл. на кв. "Крайморие" за УПИ VIII-1239. с отреждане "за рибарско пристанище", УПИ IX-1241 с отреждане "за пристанища инфраструктура" и Парцеларен план за пристанищната акватория за ПИ с идентификатор 07079.10.1245
6 Заповед № РД-02-15-54 от 05.09.2018 г.

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор, в частта относно реконструкция на водопровод ф 400(ф 500) при път за с. Мрамор

7

 

Заповед № РД-02-15-57 от 10.09.2018 г. за допълване на Заповед № РД-02-15-46 от 10.08.2018 г.  Разрешение за изработване на проект на ПУП-изменение на парцеларен план за акваторията на рибарско пристанище в кв. Крайморие, гр. Бургас
8

Заповед №РД-02-15-60 от 19.09.2018 г.

Изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица към ПСИВ и укрепване на бреговете на река Соколица“ - Лот 1 - част от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД“, разположен в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора
9

Заповед № РД-02-15-61 от 20.09.2018 г.

Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“ и ПУП – ПП за етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция „Странджа“ и възел за включване на транзитни газопроводи ТГ1 и ТГ2“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ за обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землищата на с. Странджа и на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол 

10

Заповед № РД-02-15-63 от 01.10.2018 г.

Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на действащ план за застрояване (ИПЗ) „Модернизация на компресорна станция „Ихтиман“ – етап 2 на територията на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област 

11

Заповед № РД-02-15-64 от 01.10.2018 г.

Изработването на проекти за подробни устройствени планове(ПУП) – изменение на действащ план за застрояване (ИПЗ)

„Модернизация на компресорна станция „Лозенец“ – етап 2“, парцеларен план (ПП) за изместване на електропровод 20 kV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

12

Заповед № РД-02-15-66 от 03.10.2018 г.

Изработване на специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД, рудник „Трояново-1“, части от землищата на с. Ковачево и с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора

13

Заповед РД-02-15-72 от 29.10.2018 г.

Изработването на проект за подробен устройствен план–парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка", на територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен 

14

Заповед № РД-02-15-73 от 31.10.2018 г.

Изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), за обект кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково" 

15

Заповед № РД-02-15-80 от 9.11.2018 г. 

Заповед за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa“ на територията на област Разград, община Лозница и област Търговище, община Търговище

16

Заповед № РД-02-15-86 от 16.11.2018 г.

Разрешение за изработване на проект на Общ устройствен план на община Аврен, област Варна и задание за изработване на общ устройствен план на община Аврен 

17

Заповед № РД-02-15-88 от 19.11.2018 г.

Разрешение за изработване на проект на Общ устройствен план на община Поморие и приложеното към заповедта Задание за изработване на общ устройствен план на община Поморие и опорен план към него

18

Заповед № РД-02-15-117 от 28.12.2018 г.

(ПУП-ПП) за извънурбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на железопътн възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта елементи на техническата инфраструктура, за Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив – Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив

19.  Заповед № РД-02-15-53 от  04.09.2018 г.

За прекратяване на административното производство по изработване и одобряване на ПУП-изменение на ПП за акваторията на рибарски пристанище в землище на кв. Крайморие, гр. Бургас за ПИ 07079.101245.