Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

02 януари 2020 | 14:13
Пореден номер   Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план
1 Заповед № РД-02-15-1 от 9.01.2020 г. Заповед № РД-02-15-1/09.01.2020 г. за разрешаване изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г., поправена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20 kV от км 369+320 до км 370+260
2 Заповед № РД-02-15-3 от 20.01.2020 г.

Заповед № РД-02-15-3 от 20.01.20120 г. за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за обект:"Трасе и сервитут на подземно външно електрозахранване“ от ТП “Института“ в УПИ ІV, кв.962, по плана на с. Драгичево, община Перник, област Перник до „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради, м. в.з.“Приплат“- разширение – запад“, в УПИ VІІІ, кв. 21 по плана на с. Владая, р-н Витоша, гр. София, област София."

3 Заповед № РД-02-15-6 от 31.01.2020 г.

Заповед № РД-02-15-6/31.01.2020 г.  за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект „Нова въздушна линия 110 kV от подстанция „Мездра“ до подстанция „Ботевград“ на територията на землищата на гр. Мездра,
с. Крета, с. Ребърково, с. Лютиброд и с. Лютидол, община Мездра, област Враца и на с. Рашково, с. Новачене, с. Скравена и гр. Ботевград, община Ботевград, Софийска област

4 Заповед № РД-02-15-11 от 13.02.2020 г.

Заповед № РД-02-15-11/13.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект „Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални материали в град Дулово, промишлена зона „Юг“ на територията на землищата на гр. Исперих, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево, община Исперих, област Разград и на с. Окорш, с. Вокил, с. Раздел, с. Черник и гр. Дулово, община Дулово, област Силистра

5 Заповед № РД-02-15-20/10.03.2020 г.  

Прекратяване на производството по одобряването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път II-56 „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), участък от км 96+900 до км 104+033

6 Заповед № РД-02-15-23 от 18.03.2020 г „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир – част от Трансевропейската железопътна мрежа“ на територията на община Столична, област София и общини Перник и Радомир, област Перник
7 Заповед № РД-02-15-24/23.03.2020 г. Подробен устройствен план – изменение на планове за застрояване (ПУП-ИПЗ) на група поземлени имоти №№ 035003, 035004, 035006, № 001082, 035096, 035098, 035099, 035014, 035015, 035016, 035017 и 035077 в местност „Милковица“, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, във връзка с изпълнение на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман
8 Заповед № РД-02-15-27 от 26.03.2020 г. Заповед № РД-02-15-27/26.03.2020 г. и приложениe (задание) за разрешавнане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи
9 Заповед № РД-02-15-30 от 08.04.2020 г. Заповед № РД-02-15-30/08.04.2020 г. и приложениe (задание) за разрешаване изработване на проект на подробен устройствен план за обект: „Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник ведно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник“
10 Заповед № РД-02-15-34/16.04.2020 г. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 35239.6110.510 и 35239.6106.2528 за образуване на нов урегулиран поземлен имот и изменение на план за улична регулация от о.т. 371 до о.т. 371г (нова) по плана на местност „с. Казичене“, СО-район Панчарево за обект: Тягова електрическа подстанция 110/27,5 kV, за железопътен участък София – Елин Пелин, на територията на землището на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, област София.
11

Заповед № РД-02-15-36 от 07.05.2020 г.

Задание за проектиране и схема на ВЛ Брестница

Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, одобрен със Заповед № РД-02-15-139/29.07.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта от плана, касаеща реконструкция на електропровод 20 kV „Брестница“ при км 89+329 (изместен на км 89+520), разположен в землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч.

 

12

Заповед № РД-02-15-58 от 09.07.2020 г.

Заповед за разрешаване изработване на СПУП за развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД - „Обединено северно насипище“ за Рудник „Трояново-1“ и „Рудник Трояново-север“, части от землищата на с. Гледачево и гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора

13

Заповед № РД-02-15-59 от 09.07.2020 г.

Заповед за разрешаване изработване на СПУП за развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Рудник „Трояново-север“, части от землищата на с.  Бели бряг, с.  Любеново и с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

14

Заповед № РД-02-15-68/03.08.2020 г., заедно с приложениeто (задание)

Подробен устройствен план за обект: „Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровод, попадащо в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море

15

Заповед № РД-02-15-69/03.08.2020 г.

Проект на подробен устройствен план за обект: Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (Югоизточен обход на Пловдив)“, привеждане от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820

16

Заповед № РД-02-15-72 от 10.08.2020 г.

Изменение на ПУП-парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2, разположен в землището на с. Казичене, Столична община, област София

17

Заповед № РД-02-15-76 от 18.08.2020 г.

За прекратяване производството по одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Нови гарови здания, спирки и сгради, както за реализация на техните присъединителни проводи и пътни връзки“ в частта, в която е разрешено изработване на ПУП-парцеларен план и план за застрояване и инвестиционен проект във фаза Технически проект за ново приемно здание в нова железопътна гара „Сливница“ в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област по проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“.

18

Заповед № РД-02-15-83 от 10.09.2020 г.

  • Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 061552 по КВС на с. Живково, община Ихтиман, Софийска област за изграждане на нова тягова подстанция Ихтиман
  • Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на нови подземни кабелни линии 110 kV и 20 kV, в землищата на с. Живково и с. Веринско, община Ихтиман, за присъединяване на нова тягова подстанция Ихтиман към електрическата мрежа, част от обект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“
19

Заповед № РД-02-15-106 от 16.12.2020 г.

Заповед № РД-02-15-110 от 29.12.2020 г.

Заповед № РД-02-15-2 от 19.01.2021 г.

Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, Парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина“, на територията на с. Драговищица, община Костинброд, с. Храбърско, община Божурище, с. Алдомировци, община Драгоман, кв. Требич и с. Мировяне, Столична община