Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2021 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

05 януари 2021 | 14:03
Пореден номер   Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план
1. Заповед № РД-02-15-24 от 17.02.2021 г. и задание  За изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност „Саксон Алча“, поземлени имоти с идентификатори 36110.33.29 и 36110.33.578
2. Заповед № РД-02-15-30 от 05.03.2021 г. План за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин
3. Заповед № РД-02-15-34 от 25.03.2021 г. и задание Изработване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел „Северна скоростна тангента“ при км 5+109, в землището на с. Мрамор, Столична община
4. Заповед № РД-02-15-32 от 15.03.2021 г. и задание Изработване на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план (СПУП-ПП) за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474, за обособяване на нов УПИ VI1561-„за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас
5. Заповед № РД-02-15-37 от 02.04.2021 г. За допълване на Заповед № РД-02-15-30/05.03.2021 г. План за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин
 6. Заповед№ РД-02-15-38 от 08.04.2021 г. и задание За изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/ 20.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие = км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“), в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша, община Божурище, с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, с. Волуяк и с. Мрамор, Столична община, област София-град
7. Заповед№ РД-02-15-45 от 05.05.2021 г. Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89, в обхват съгласно приложените към заданието графични материали, в землищата на гр. Мездра, с. Дърманци, с. Крета, с. Ребърково, с. Типченица и с. Лютидол, община Мездра, област Враца, с. Рашково, с. Новачене, с. Скравена и гр. Ботевград, община Ботевград, област София. 
8. Заповед № РД-02-15-48 от 28.05.2021 г. Подробен устройствен план – Парцеларен план  на „Кабелна линия ниско напрежение от МТТ 100 kVA, 20/0.4 kV СРС № 56 (съществуващ) до ГРТ в ПИ 65677.1.1152, гр. Свиленград, област Хасково“