Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2022 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

04 януари 2022 | 10:04
Пореден номер   Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план
1 Заповед № РД-02-15-10 от 07.02.2022 г.

„Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово – Пловдив – път II-86“ в участъка от км 97+900 до км 98+000, в землището на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на интернет страницата на МРРБ, в раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“.

2 Заповед № РД-02-15-12 от 10.02.2022 г. и документация

Изработване на ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150

3 Заповед № РД-02-15-18 от 01.03.2022 г.

За поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-12/10.02.2022 г.

4 Заповед № РД-02-15-26/23.03.2022 г. и задание

Изработване на проект на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от малко преди ул. Ралевица до ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“  (от км 50+500 до км 52+760) и на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша и Овча купел

5 Заповед № РД-02-15-46 от  21.04.2022 г.

За изработване на Специализиран подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за яхтено пристанище „Веслец“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5200.182 по КККР на гр. Варна на територията на м. „Мала Чайка“, район Аспарухово, гр. Варна.

6 Заповед № РД-02-15-51 от 05.05.2022 г.

Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия“, в землището на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол