Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2018 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

22 февруари 2018 | 12:57

 

Пореден номер

Заповед за 
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата

Вид и обхват на 
проекта за устройствен план

Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата

1

Заповед № РД-02-15-6 от 20.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 16 "Пътен надлез на км 127+ 805" на територията на землището на с. Събрано

бр. 24 от 16.03.2018 г.

2

Заповед № РД-02-15-7 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 17 "Пътен надлез на км 134+350" в землището на с. Стоил Войвода 

бр. 24 от 16.03.2018 г. 

3

Заповед № РД-02-15-8 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 18 "Пътен надлез на км 145+787" в землището на с.Съдиево

бр. 24 от 16.03.2018 г.

4

Заповед № РД-02-15-9 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 19 "Пътен надлез на км 151+770" в землището на с.Коньово

бр. 24 от 16.03.2018 г.

5

Заповед № РД-02-15-10 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 29 "Пътен надлез на км 244+619" в землището на с.Черноград

бр. 24 от 16.03.2018 г. 

6

Заповед № РД-02-15-11 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 30 "Пътен надлез на км 248+202" в землището на с. Тополица

бр. 24 от 16.03.2018 г. 

7

Заповед № РД-02-15-12 от 21.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 32 "Пътен надлез на км 260+921" в землището на гр.Айтос

бр. 24 от 16.03.2018 г. 

8

Заповед № РД-02-15-13 от 22.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 20 "Пътен надлез на км 158+777" в землището на гр. Кермен 

бр. 25 от 20.03.2018 г.

9

Заповед № РД-02-15-14 от 22.02.2018 г.

ПУП - ПП за Подобект 20 "Пътен надлез на км 158+777" в землището на гр. Кермен 

бр. 25 от 20.03.2018 г.

10

Заповед № РД-02-15-18 от 28.02.2018 г

ПУП-ПП за обект път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“, участък от км 349+234 до км 349+422≡348+997.32 (по червен вариант от решението по оценка на въздействието върху околната среда), землище с. Дъждино, Община Кърджали

бр. 20 от 28.02.2018 г. 

11

Заповед № РД-02-15-20 от 09.03.2018 г

ПУП-ПП за обект Междусистемна въздушна линия (ВЛ) 400кV Марица-изток“ (Република България) - п/ст „Неа Санта“(Република Гърция), разположен на територията на Република България в област Хасково - община Симеоновград, община Хасково и община Харманли и област Кърджали - община Кърджали, община Момчилград и община Кирково

бр. 25 от 20.03.2018 г.

12

Заповед № РД-02-15-19 от 8.03.2018 г.

ПУП за обект: "Разширение и модернизация на рибарско пристанище гр.Созопол“, на територията на  община Созопол, област Бургас

бр. 26 от 23.03.2018г.

13

Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г.

ПУП-ПП за обект "Автомагистрала "Хемус" участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово")"

бр. 19 от 02.03.2018 г. 

14

Заповед № РД-02-15-33 от 08.05.2018 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Марица-изток до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ на територията на област Хасково, община Симеоновград, землището на с. Пясъчево и област Стара Загора, община Гълъбово, землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово

бр. 41 от 18.05.2018 г. 

15

Заповед № РД-02-15-34 от 09.05.2018 г.

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН, одобрен със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна и с.Долна Градешница, община Кресна, с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни, с.Плоски, с.Поленица, с.Лешница, с.Дамяница и гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

бр. 41 от 18.05.2018 г. 

16

Заповед № РД-02-15-38 от 01.06.2018 г

Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), в землището на с. Брестник, община Родопи

бр. 48 от 08.06.2018 г. 

17

Заповед № РД-02-15-35 от 16.05.2018 г.

Ж.п. участък Оризово-Михайлово на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас

бр. 52 от 22.06.2018 г. 

18

Заповед №РД-02-15-36 от 16.05.2018 г.

ПУП-ИПРЗ на с. Черна гора, гр. Чирпан, и с. Свобода за ж.п. участък Оризово-Михайлово, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас

бр. 52 от 22.06.2018 г. 
19

 Заповед № РД-02-15-37 от 16.05.2018 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-37 от 16.05.2018
ПУП-ПП за Подобект 31: „Прелез на км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас  от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“  бр. 52 от 22.06.2018 г. 
20

Заповед № РД-02-15-42 от 12.07.2018 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП- ПП) за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400кV п/ст „Варна“ - п/ст „Бургас“, на територията на област  Варна и област Бургас

бр. 61 от 24.07.2018 г. 

21

Заповед № РД-02-15-47 от 17.08.2018 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград бр. 71 от 28.08.2018 г. 
22

Заповед № РД-02-15-48 от 17.08.2018 г

ПУП-ПП за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1

бр. 71 от 28.08.2018 г.

23

Заповед № РД-02-15-55 от 07.09.2018 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-55 от 07.09.2018 г.

Проект на Специализиран Подробен устройствен план (СПУП)– План за регулация и застрояване за пристанищната територия (ПИ с № 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастрална карта на гр.Несебър) и Парцеларен план за пристанищна акватория за обект: Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ – гр.Несебър, община Несебър, област Бургас на територията на община Несебър, област Бургас

бр. 76 от 14.09.2018 г.
24

Заповед № РД-02-15-59 от 13.09.2018 г.

СПУП-ИПРЗ и ПП на рибарско пристанище, находящо се в м.рибарско пристанище, кв.Крайморие, гр.Бургас

бр. 77 от 13.09.2018 г.  
25

Заповед № РД-02-15-65 от 03.10.2018 г.

Проект на ПУП – ПП за трасе на нова железопътна линия (на територията на землище с.Варвара, община Септември, м.„Кайряците“), отклонение от съществуваща железопътна линия от гара Септември до поземлен имот № 000221 в землището на с.Варвара, община Септември, област Пазарджик

бр. 87 от 19.10.2018 г.
26

Заповед № РД-02-15-68 от 11.10.2018 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-68 от 11.10.2018 г.

Одобряване на ИПУП-ПРЗ на имоти, засегнати от трасето на железопътната линия София – Пловдив, попадащи в урбанизираната територия на с. Момина клисура и гр. Белово за участък Ихтиман - Септември от Проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

бр. 90 от  30.10.2018 г.
27

Заповед № РД-02-15-96 от 10.12.2018 г.

ПУП-ПП за жп линия София - Пловдив, уч. Ихтиман - Септември и ПУП ПРЗ за нова гара Костенец

бр. 106 от 21.12.2018 г. 
28

Заповед № РД-02-15-99 от 13.12.2018 г.

Одобряване на ИПУП-ПРЗ на имоти, засегнати от трасето на железопътната линия София – Пловдив, попадащи в урбанизираната територия на Община Костенец  за участък Ихтиман - Септември от Проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

бр. 5 от 15.01.2019 г.

29

Заповед №РД-02-15-100 от 13.12.2018 г.

Проект на ПУП - ИПП за обект: Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал "Искрица" до ПСИВ и укрепване на бреговете на река Соколица-Лот 1, в частта за пИ№№012020/ревизионна шахта №7/ и 012019 /ревизионна шахта №8/

бр. 3 от 08.01.2019 г. 

30

Заповед РД-02-15-106 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП за землището на с. Завой, община Тунджа, област Ямбол за Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+625 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
31

Заповед РД-02-15-107 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП за землището на с. Кабиле, община Тунджа, област Ямбол за Подобект 23 „Пътен прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 187+590 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
32

Заповед РД-02-15-108 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП за землището на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол за Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на км 171+586 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
33

Заповед РД-02-15-109 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП и ПУП-ИПРЗ за землището на с. Кликач, частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас на кв. 3 и кв. 4 за Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ и частично изменение на плана за улична регулация от о.т. 9 – о.т. 8 и от о.т. 9 – о.т. 1 за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
34

Заповед РД-02-15-110 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП за землищата на с. Венец и с. Церковски, община Карнобат, област Бургас за Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
35

 

Заповед № РД-02-15-111 от 21.12.2018 г.; Заповед № РД-02-15-7 от 16.01.2019 г. за отстраняване на фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-111 от 21.12.2018 г.

 

ПУП-ПП за землището на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, частично изменение на план за регулация и застрояване на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас на кв. 2, кв. 3 и кв. 11 и частично изменение на плана за улична регулация и заличаване на улица от о.т. 2 – о.т. 4
за Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ за изграждане на пътен надлез на км 222+187 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 9 от 29.01.2019 г;

бр. 10 от 01.02.2019 г.

36

Заповед РД-02-15-112 от 21.12.2018 г.

Одобряване на ПУП-ПП за землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас за Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г.
37

Заповед РД-02-15-114 от 27.12.2018 г.

Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив за Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
38

Заповед РД-02-15-115 от 27.12.2018 г.

Одобряване на проекти за подробни устройствени планове - парцеларен план (ПУП-ПП) за землището на с. Маноле и частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на с. Маноле, община Марица, област Пловдив на кв. 69 и кв.78 , обособяване на нови кв. 78а и кв. 69а и на имот „за жп. транспорт“, частично изменение на плана за улична регулация от о.т. 142 – о.т. 143 и от о.т. 143 – о.т. 279 и създаване на нови улици: от о.т. 165а – о.т.279в, от о.т. 279в – о.т.279а и от о.т. 142а – о.т. 142в за Подобект 2 „Пътен прелез на км 21+890“ за изграждане на пътен надлез на км 21+890 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
39

Заповед РД-02-15-116 от 27.12.2018 г.

Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за землището на с. Рогош, община Марица, област Пловдив за Подобект 1 "Пътен прелез на км 18+607" за изграждане на пътен надлез на км 18+607

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
40

Заповед РД-02-15-113 от 27.12.2018 г.

Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за землището на с. Маноле и с. Манолско Конаре, община Марица, област Пловдив за Подобект 4 „Пътен прелез на км 26+306“ за изграждане на пътен надлез на км 26+367 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2

бр. 8 от 25.01.2019 г. 
41

Заповед РД-02-15-104 от 21.12.2018

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с правила и норми за прилагането му на производствената площадка на „АЕЦ Козлодуй“ – окончателен проект, разположена на територията на община Козлодуй и община Мизия, област Враца

бр. 5 от 15.01.2019 г.
42

Заповед № РД-02-15-105 от 21.12.2018 г.

Подробен устройствен план (ПУП) за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ (Обект „Яденица“) на територията на: община Велинград – с. Пашово, с. Юндола и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо

бр. 5 от 15.01.2019 г. 
43

Заповед № РД-02-15-118 от 31.12.2018 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-118 от 31.12.2018 г.

ИПУП-ПРЗ на с. Церковски, община Карнобат от Проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

бр. 8 от 25.01.2019 г.