Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

02 януари 2020 | 14:15

Пореден
номер

Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата
1 Заповед № РД-02-15-12 oт 14.02.2020 г.  

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на територията на Столична община, област София, във връзка с реализацията на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект “Развитие на железопътен възел София“, разположен в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, и гр. София, ЕКАТТЕ 68134, Столична община, област София от проектен км 1+061 до проектен км 8+409.

бр. 17 от 25.02.2020 г. 
2 Заповед № РД-02-15-21 от 11.03.2020 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, разположени в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.

бр. 24 от 17.03.2020 г.
3 Заповед № РД-02-15-39 от 26.05.2020г.  

Подробен устройствен план – Парцеларен план за две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ към обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на с. Комощица и с. Якимово, община Якимово и с. Расово, община Медковец, област Монтана.

бр. 49 от 29.05.2020 г. 
4

Заповед № РД-02-15-50 от 08.06.2020 г.

ПУП-ПП за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110кV от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, извън границите на урбанизираните територии в землищата на гр. Варна и с. Каменар, община Варна,  област Варна, в землищата на с. Куманово, с. Орешак, с. Кичево и с. Осеново, община Аксаково, област Варна, в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, с. Царичино, с. Гурково и гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

бр. 54 от 16.06.2020 г. 
5

Заповед № РД-02-15-55 oт 01.07.2020 г.  

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик - общини Лесичово, Пазарджик, Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица.

бр. 60 от 07.07.2020 г. 
6

Заповед № РД-02-15-89 от 30.09.2020 г.

Документация към Заповед №РД-02-15-89 от 30.09.2020

 

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участъци от км 137+800 (от идейния проект на НКСИП) ≡ 139+340 (по технически проект от 2018 г.) до км 159+013,78 и от км 162+076 до км 166+144 (от идейния проект на НКСИП) ≡ 167+572 (по технически проект от 2020 г.), в землищата на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч.

бр. 86 от 06.10.2020 г.  
7

Заповед № РД-02-15-97 от 30-10-2020

Документация към Заповед № РД-02-15-97 от 30.10.2020 г.

За одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ на територията на землищата на с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани, с. Градево, община Симитли и гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

 
8

Заповед № РД-02-15-100 от 17.11.2020 г. и документация

За одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ "Хемус", участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, одобрен със Заповед № РД-02-15-139/29.07.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта от плана, касаеща реконструкция на електропровод 20kV "Брестница" при км 89+329(изместен на км 89+520), разположен в землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч

бр. 101 от 27.11.2020 г. 
9

Заповед № РД-02-15-102 от 30.11.2020 г.

Документация-архив - към Заповед № РД-02-15-102 от 30.11.2020 г.

Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 15+500 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи, засягащ землищата на гр. Драгоман, община Драгоман, гр. Сливница, община Сливница и с. Храбърско, община Божурище и Заповед № РД-02-15-102 от 30.11.2020 г., с която е одобрен планът

бр. 104 от 08.12.2020 г.