Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

02 януари 2020 | 14:15

Пореден
номер

Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на
проекта за устройствен план
Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата
1. 2. 3. 4.