Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

02 януари 2020 | 14:15

Пореден
номер

Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на
проекта за устройствен план
Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата
1. 2. 3. 4.
1 Заповед № РД-02-15-12 oт 14.02.2020 г.  

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на територията на Столична община, област София, във връзка с реализацията на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект “Развитие на железопътен възел София“, разположен в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, и гр. София, ЕКАТТЕ 68134, Столична община, област София от проектен км 1+061 до проектен км 8+409.

 
2 Заповед № РД-02-15-21 от 11.03.2020 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, разположени в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.