Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2021 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

05 януари 2021 | 14:06

 

Пореден номер Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1 Заповед № РД-02-15-6 от 26.01.2021 г. и документация  

Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване и Подробен устройствен план – Парцеларен план за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, на територията на: област Варна, община Ветрино – землище с. Ветрино, община Провадия – землище с. Златина, с. Петров дол и гр. Провадия.

бр. 8 от 29.01.2021 г.
2 Заповед РД-02-15-12 от 02.02.2021 и документация За одобряване на подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 159+013,78 до км 162+076, в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч и АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-303), в землищата на с. Крушуна, гр. Летница и с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново бр. 10 от 05.02.2021 г.
3 Заповед РД-02-15-14 от 03.02.2021 и документация

За одобряване на подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), засягащ землищата на: с. Ружинци, с. Гюргич, с. Плешивец и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница, с. Смоляновци, с. Войници и с. Клисурица, община Монтана, област Монтана

бр. 12 от 12.02.2021 г.
4 Заповед РД-02-15-15 от 03.02.2021 и документация

За одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Път І-1 (Е 79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, одобрен със Заповед № РД-02-14-2287/12.09.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и за обект: Път I-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/25.06.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта на пътен възел при км 102+753, в землището на с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана

бр. 12 от 12.02.2021 г.
5 Заповед № РД-02-15-17 от 04.02.2021 г. и документация

За одобряване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за развитие на рудник „Мини Марица-изток“ ЕАД, „Обединено северно насипище“ – Рудник „Трояново – 1“ и Рудник „Трояново-север“, части от землищата на гр. Раднево и с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора

бр. 13 от 16.02.2021 г.  
6 Заповед № РД-02-15-19 от 05.02.2021 г. и документация

За Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-север“ до 2030 г., части от землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

бр. 13 от 16.02.2021 г.
7 Заповед № РД-02-15-20 от 08.02.2021 г. и документация

АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП  (след пресичането с път III-303) ≡ км 190+771,67 по технически проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път I-5), в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново, с. Дичин, с. Никюп и  с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново

бр. 13 от 16.02.2021г. 

8 Заповед № РД-02-15-35/29.03.2021 г.

Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г., поправена със Заповед № РД-02-15-44/ 03.06.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20 kV от км 369+320 до км 370+260, землище с. Градево, община Симитли и Заповед № РД-02-15-35/29.03.2021 г.

бр. 29 от 09.04.2021 г.
9 Заповед № РД-02-15-41 от 16.04.2021 г.

За поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-114 от 27.12.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен ПУП-ПП за землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив за Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

бр. 35 от 27.04.2021 г. 
10 Заповед № РД-02-15-43/ 19.04.2021 г.

Външно електрозахранване от ТП „Института“ – УПИ IV, кв. 962 по регулационния план с. Драгичево, община Перник, област Перник до УПИ VIII, кв. 21 (ПИ 11394.1825.653) за „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради, изгребна яма, сондажен кладенец, и площадкови мрежи“, по регулационния план на м. в.з. „Приплат – разширение – запад“, с. Владая, район Витоша, град София, област София.

бр. 35 от 27.04.2021 г.
11 Заповед № РД-02-15-46 от 07.05.2021 г.

„Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност „Саксон Алча“, поземлени имоти с идентификатори 36110.33.29 и 36110.33.578

бр. 40 от 14.05.2021 г.

12 Заповед № РД-02-15-53 от 11.06.2021 г.

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“, на територията на: с. Драговищица и с. Голяновци, община Костинброд, с. Храбърско, община Божурище, с. Алдомировци, община Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина, община Драгоман, кв. Требич и с. Мировяне, Столична община.

бр. 51 от 18.06.2021 г.
13 Заповед № РД-02-14-639 от 12.07.2021 г.

Специализиран подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и план за регулация и застрояване в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474, за обособяване на нов УПИ VI1561-„за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас.

бр. 59 от 16.07.2021 г.
14 Заповед № РД-02-15-64 от 12.07.2021 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на Каолин ЕАД за производството на продукти от индустриални материали в град Дулово, Промишлена зона Юг“, на територията на землищата на гр. Исперих, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево, община Исперих, област Разград и на с. Окорш, с. Вокил, с. Раздел, с. Черник и гр. Дулово, община Дулово, област Силистра.

бр. 61 от 23.07.2021 г.  
15 Заповед № РД-02-15-81 от 01.09.2021 г.

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 35239.6110.510 и 35239.6106.2528 за образуване на нов урегулиран поземлен имот и Изменение на план за улична регулация от о.т. 371 до о.т. 371г (нова) по плана на м. „с. Казичене“, с. Казичене, СО - район Панчарево за обект: Тягова електрическа подстанция 110/27,5 kV за железопътен участък София – Елин Пелин, на територията на с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, област София.

бр. 75 от 10.09.2021 г.
16 Заповед № РД-02-15-91 от 17.09.2021 г. и Документация

Одобряване на ПУП – ПЗ за имот номер 061552 по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29041, община Ихтиман, Софийска област, за изграждане на нова тягова подстанция Ихтиман и ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на нови подземни кабелни линии 110kV и 20kV в землищата на с. Живково и с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област, за присъединяване на нова тягова подстанция Ихтиман към електрическата мрежа.

бр. 81 oт 28.09.2021 г.
17 Заповед № РД-02-15-90 от 16.09.2021 г. и Документация

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Кабелна линия за ниско напрежение от МТТ 100 kVA, 20/0.4 kV СРС № 56 (съществуващ) до ГРТ в ПИ 65677.1.1152, гр. Свиленград, област Хасково“.

бр. 80 от 24.09.2021 г.
18 Заповед № РД-02-15-104 oт 19.10.2021 г.

Oдобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426, разположени в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.

бр. 90 от 29.10.2021 г. 
19 Запoвед № РД-02-15-98 от 01.10.2021 г.

Изменение на ПУП- парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански надлез гара Казичене при км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2, разположен в землището на с. Казичене, Столична община, област София за обект: „Ж.п. линия София – Пловдив, ж.п. участък София – Елин Пелин“, част от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин –Септември“ за поземлен имот (ПИ) стар ид. 35239.6106.2413 за новообразувани ПИ с ид. 35239.6106.2581 и 35239.6106.2582.

бр. 86 от 15.10.2021 г.