Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2022 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

04 януари 2022 | 10:06
Пореден номер Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1 Заповед № РД-02-15-19 от 01.03.2022 г. и документация  За одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), във връзка с осигуряване на електрозахранване 20kV на площадка за отдих при км 322+000, землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен бр. 20 от
11.03.2022 г. 
2 Заповед № РД-02-15-27 от 23.03.2022 г.

Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект: „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“, област Варна.

бр. 25 от 29.03.2022г.  
3 Заповед № РД-02-15-28 от 29.03.2022 г.

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от км 21+213.01 до км 21+471.59 (нов 21+479.19), на територията на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали"

бр. 28 от
08.04.2022 г.
4 Заповед № РД-02-15-78 oт 13.07.2022 г.

Подробен устройствен план за обект: Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД, в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област

 бр. 61 от 02.08.2022 г. 
5

 

Заповед № РД-02-15-110 от 10.10.2022 г.

ПУП-парцеларен план към Заповед 02-15-110 - част 1 

ПУП-парцеларен план към Заповед 02-15-110 - част 2

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040, в землищата на: гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе, с. Басарбово, община Русе; с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник, община Иваново; гр. Две Могили, община Две Могили; с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, община Борово; с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово; с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Пейчиново, община Бяла

бр. 82 от 14.10.2022 г. 
6

Заповед № РД-02-15-116 от 12.10.2022 г. и документация

Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи, засягащ землищата на с. Калотина, с. Ново бърдо и гр. Драгоман, община Драгоман

83 от 18.10.2022 г.
7

Заповед № РД-02-15-117 от 12.10.2022 г. и документация

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 32+447.20=32+449.08 по технически проект от 2019 г. до км 33+612.73, в землището на с. Храбърско, община Божурище

бр. 84 от 21.10.2022 г. 
8

Заповед № РД-02-15-120 от 14.10.2022 г. и документация

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 33+612.73 до км 33+858.23, в землището на с. Петърч, община Костинброд

бр. 84 от 21.10.2022 г. 
9

Заповед № РД-02-15-121 от 14.10.2022 г. и документация

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 33+858.23 до км 39+049.43, в землището на с. Хераково, община Божурище

бр. 84 от 21.10.2022 г.  
10

Заповед № РД-02-15-122 от 14.10.2022 г. и документация

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 39+049.43 до км 42+640.51, в землището на с. Пролеша, община Божурище

бр. 84 от 21.10.2022 г.  
11

Заповед № РД-02-15-123 от 14.10.2022 г.

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 42+640.51 до км 45+977.45, в землището на с. Волуяк, Столична община

бр. 84 от 21.10.2022 г.  
12

Заповед № РД-02-15-124 от 14.10.2022 г.

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община

бр. 84 от 21.10.2022 г.  
13

Заповед № РД-02-15-126 от 19.10.2022 г.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Граничен контролно-пропускателен пункт „Станке Лисичково“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“, с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград

бр. 86 от 28.10.2022 г.  
14

Заповед № РД-02-15-127 от 24.10.2022 г. и документация

Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел „Северна скоростна тангента“ при км 5+109, в землището на с. Мрамор, Столична община

бр. 88 от 04.11.2022 г.
15.

Заповед № РД-02-15-133 от 18.11.2022 г.

Път II-11 „Мизия - Оряхово - Крушовене“, участък - обход на гр. Оряхово, засягащ землищата на с. Лесковец, с. Селановци и гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца

 бр. 95  от 29.11.2022 г.