Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна ин

28 февруари 2020 | 18:32
Прикачени файлове (4)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2” по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 20 млн. лв., а конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването. Крайният срок за подаване на проектно предложение е края на месец май 2020 г.

Основната цел на процедурата е да се обезпечи достъпът на всички лица, намиращи се на територията на България, включително и на граждани на ЕС, до качествена медицинска помощ при спешни състояния, както и да бъде осигурен транспорт на пациенти със спешни състояния (от мястото на инцидента до лечебно заведение; транспорт между лечебни заведения; транспорт на пациенти при инциденти с масов характер). Мярката е в съответствие с План за действие за изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България.

По процедурата е предвидена доставка на медицински хеликоптери, осигурени с подходящо комуникационно оборудване, както и със съвременна специализирана медицинска апаратура за спешна медицинска помощ и възможност за отдалечени консултации (телемедицина). Като част от доставката на хеликоптерите е предвидено и обучение за експлоатация на пилотен екипаж и медицински екипи. По процедурата са предвидени дейности за изграждане/ремонт и лицензиране на хеликоптерни площадки и съпътстващата инфраструктура, необходими за пълното функционирането на въздушни превозни средства.

Въздушните линейки ще бъдат използвани при спешни ситуации, при трансплантационни ситуации, за транспорт до труднодостъпни райони при лоши метеорологични условия, както и за реакции по време на бедствия и аварии. С реализацията на проекта ще бъде постигнато цялостно обновяване на спешната помощ чрез допълване на финансирания със средства от „Региони в растеж“ голям проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки на стойност на БФП 163,5 млн. лв.

Проектът на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 11.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, подменю „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на Насоки за кандидатстване
    Документи за информация
    Документи за подаване от бенефициента
    Единен наръчник за информация и комуникация
Прикачени файлове (4)