Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

13 март 2020 | 17:24

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,092 млн. лв., с конкретен бенефициент Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и допустим партньор Агенция „Пътна Инфраструктура“. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 29 май 2020 г.

Основната цел на процедурата е подобряване на безопасността на движението по пътищата от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа, посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за повишаване на пътната безопасност по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения. Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортните произшествия, данни за транспортното натоварване, специфични климатични условия и др.

 Посочените мерки са насочени към намаляване на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и по този начин допринасят за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в страната.

Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 5 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на Насоки за кандидатстване
    Документи за кандидатстване (за попълване)
    Документи за информация-1
    Документи за информация-2
Прикачени файлове (4)