Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища

02 март 2020 | 16:04
Прикачени файлове (1)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”  по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение. Допустимите за финансиране обекти по процедурата са определени в приоритизиран списък, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Р.България, одобрена от Министерство на образованието и науката (МОН).

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” се осъществява с цел да бъдат поканени да подадат проектни предложения първите резервни общини, които са с еднакъв брой точки, по двата компонента.

  • По Компонент 1 могат да кандидатстват следните общини:
  • Община Берковица – Лесотехническа професионална гимназия
  • Община Две могили - Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“
  • Община Елхово - Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“
  • Община Нови пазар - Професионална гимназия по селско стопанство
  • В рамките на Компонент 2 проекти могат да подадат следните кандидати:
  • Община Лозница - Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“
  • Министерство на образованието и науката (МОН): 1) Професионална гимназия по облекло "Ана Май", гр. Пловдив и 2.) Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско

Настоящата промяна в Насоките за кандидатстване включва също така и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ, в конкретния случай „непомощ“. С предвидената промяна ще бъде дадена възможност да се финансират обекти, в рамките на които има помещения/части, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност, с чисто допълващ характер (учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития, басейни и спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н.). Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет инфраструктурата (т.е. 20% от времето, през което тя се използва). Другата допустима възможност е за помещения/части от сградата, обект на интервенция, които представляват обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност (например книжарници, студентски столове и т.н.), които не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (1)
    Пакет НК 3.002 държавна помощ
Прикачени файлове (1)