Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на

14 февруари 2020 | 20:04

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на отворените срокове за кандидатстване по процедурата, както и в следствие на актуализиране на 20.01.2020 г. на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

С настоящото изменение се предвижда да бъдат поканени да подадат проектно предложение  с краен срок: 25 май 2020 г., 19:00 ч., следните общини за съответните услуги, както следва:

-           за изграждане на инфраструктурата за социална услуга Център за грижа за лица с психически разстройства - община Кюстендил и община Троян.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.02.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

  • Прикачени файлове (5)
    Проект за изменение на Насоки за кандидатстване
    Документи за кадидатстване
    Документи за информация - 1
    Документи за информация - 2
    Документи за информация - 3
Прикачени файлове (5)