Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за гр

11 декември 2020 | 16:58

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020  с конкретни бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.

Променяната включва изменение на крайния срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития - от 31 декември 2020 г. на 28 февруари 2021 г.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 18.12.2020 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ можете да намерите на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" www.bgregio.eu в подменю "Актуални процедури".