Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по Приор

21 ноември 2017 | 17:05

На десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени адаптирани критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответстващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 08.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях, можете да намерите в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“ на сайта на ОПРР 2014-2020- www.bgregio.eu

 

  • Прикачени файлове (2)
    Пакет изменени приложения
    Проект Насоки ПО 1
Прикачени файлове (2)