Публикувана е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Публикувана е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в расте

30 декември 2020 | 13:52

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

В ИГРП за 2021 г. са предвидени 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

 

  • Текуща процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1, с конкретни бенефициенти - 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие.

В рамките на процедурата през 2021 г. се удължава приемът на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития, със срок до 28.02.2021 г. Проектите се реализират чрез комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ). Кандидатстването за финансова подкрепа се осъществява като първоначално се подава проектна документация пред съответния финансов посредник, който прави оценка на ключови параметри на инвестицията, включително изготвя становище относно необходимостта и размера на БФП.

Предложената мярка за удължаване на срока за кандидатстване ще доведе до по-голям брой оценени проекти, като ще бъде предоставена възможност на повече български общини да кандидатстват за реновиране на културна инфраструктура, с оглед постигане на заложените индикатори и цели по програмата.

 

  • Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ – предвидена дата за обявяване през месец февруари 2021 г. с бюджет 129,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Предвидената процедурата е във връзка с инструмент на ЕС – REACT-EU, по който към Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се насочва финансов ресурс в размер на 129 271 258,60 лева в подкрепа на мерки за справяне с извънредната ситуация с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Целта на процедурата е укрепване капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до своевременна диагностика и качествено лечение, както и други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността. Ресурсът на процедурата е съгласно изменено от месец декември 2020 г. Решение на Министерски съвет за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

ИГРП за 2021 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020“ и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg