Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“. Публикувано на 05.04.2016 г.

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура за предостав

05 април 2016 | 17:32

 Във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“ Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях. Измененията се правят с цел привеждане на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в съответствие с правилата в областта на държавните помощи чрез въвеждане на пълно ограничение за изпълнение на стопанска дейност във/с финансираните с БФП инфраструктура/активи.

Промените в текста на Насоките за кандидатстване са подробно описани в Заповедта на РУО за изменение на документите. Във връзка с нанесените промени са ревизирани Формулярът за кандидатстване, Декларация В2, Декларация В3 и административният договор за предоставяне на БФП. 
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, пълния пакет документи за кандидатстване и Заповедта на РУО за изменение може да намерите в прикачените файлове. 
  • Прикачени файлове (4)
    Пакет за попълване
    Заповед
    Насоки университети
    Пакет за информация
Прикачени файлове (4)