ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3“

ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФ

31 март 2020 | 17:40

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Поради възникналата пандемична ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и необходимостта от ефективно справяне с предизвикателствата и последствията от това, на неприсъствено заседание от 26 март 2020 г. Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 взе решение за преразпределяне на финансов ресурс в размер на 15 млн. лева. от Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.

В тази връзка със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” е намален от 45 040 239,57 лева на 30 040 239,57 лева.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ са публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, под меню: Актуални процедури, както и в ИСУН 2020.

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4283

http://bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/aktualna-informatsiya.aspx

mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Заявка изменение
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (3)