Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

03 юли 2018 | 17:34

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“.

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 380 461 585,94 лева и с конкретен бенефициент Агенция „Пътна Инфраструктура“(АПИ).

С изменението на Насоките, Управляващият орган на ОПРР определи нов краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ – 31.05.2019 г., като по този начин ще бъдат финансирани допълнителни пътни отсечки, с оглед постигане на целите и индикаторите на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“, както и на националните цели и усилия за подобряване  свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

До момента стойността на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент АПИ е 359 391 206,84 лв., като свободният ресурс, до който АПИ може да подава проектни предложения, в рамките на удължения краен срок по процедурата, е в размер на 21 070 379,10 лв.

mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Изменени Насоки за кандидатстване
    Пакет изменени приложения
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001
Прикачени файлове (3)