Публикувани са Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ по ОПРР 2014-2020 г.

Публикувани са Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ по ОПРР 2014-2020 г.

02 април 2020 | 16:22

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,5 млн. лв., с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03 юни 2020 г. 

Процедурата е насочена към доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за училищата към МОН, които са обект на подкрепа по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Инвестициите ще наддградят и подобрят условията за провeждане на учебните чаcове по физичeско възпитaние за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците, в т. ч. децата в риск. Чрез допълващите мерки свързани с финансиране на спортна инфраструктура в образователната система се цели подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата. Дейностите по процедурата включват доставка на спортно оборудване и обзавеждане за физкултурни салони и изграждане на тренировъчни системи в професионалните гимназии към МОН. 

До момента инвестициите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в сферата на образованието са в размер на 1,034 млрд. лв. Само в сферата на спорта и спортната инфраструктура са в размер на 144,4 млн. лева, включително инвестициите по настоящата процедура.

Насоките за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ. 

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на ОПРР - www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“/ „Актуални процедури“/ процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.