Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните ра

28 ноември 2019 | 18:07
Прикачени файлове (8)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. и кани допустимите кандидати да подадат проектни предложения.

Допустими кандидати по процедурата са общините: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

Основните допустимите дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност, мерки за достъпна среда  и др. в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.

Настоящата трета процедура по Приоритетна ос 2  продължава и надгражда инвестициите за внедряване на мерки за енергийна ефективност, като дава предимство на многофамилни жилищни сгради, предвид че към настоящия момент ОПРР 2014-2020 е единствената програма, която подкрепя с безвъзмездни средства дейности за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В тази връзка отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта, което разширява обхвата на допустимите за финансиране сгради с всички, които отговарят на изискванията за многофамилна жилищни сгради, включително с над 35 самостоятелни обекти.

Проектите, които ще се финансират по процедурата ще доведат до подобряване на енергийните и експлоатационните характеристики на обществените и жилищните сгради, което ще позволи устойчивото им управление и поддръжка, както и ще намали крайното потребление на енергия и нивото на вредни емисии.

Всеки допустим кандидат по процедурата може да подаде до 3 (три) проектни предложения, като няма ограничение в броя и вида на обектите на интервенция, които може да бъдат подадени в едно проектно предложение. Всяко проектно предложение може да включва както многофамилни жилищни сгради, така и публични сгради.

Минималният размер на БФП за проектно предложение е 200 000 лева, а максималният размер на БФП по всеки индивидуален проект не може да надхвърля  1 500 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 19:00 часа на 27.03.2020 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/) и на интернет-сайта на ОПРР (http://www.bgregio.eu), в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални процедури.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (8)
    Обява за откриване на процедура
    Обява
    Справка за отразяване на коментари МФ
    Насоки за кандидатстване
    Документи за попълване
    Справказа отразяване на коментари ЗЛ
    Документи за информация
    Заповед
Прикачени файлове (8)