Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“

27 март 2020 | 14:46
Прикачени файлове (6)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003  „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това става възможно след взето решение от Комитета за наблюдение по ОПРР на неприсъствено заседание, за пренасочване на финансов ресурс в размер на 40,4 млн. лв. в подкрепа на мерки за справяне в извънредната ситуация, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Основната цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да се подобри капацитетът на системата на здравеопазването в условията на глобалната пандемична криза чрез инвестиции в продукти и услуги, с цел успешно справяне и навременна реакция при възникнали кризи, в т.ч. и повишаване на качеството на медицинските услуги в болничната и доболничната помощ. Прекият резултат от реализирането на предвидените инвестиции е създаване на условия за постигане на навременна реакция и справяне с непредвидени ситуации и кризи в системата на здравеопазването.

Допустими за финансиране дейности свързани с укрепване на капацитета на обществените здравни институции за отговор на кризи, са:

o          закупуване на болнично оборудване, инхалатори, респираторни апарати и друго медицинско оборудване, включително специализирано оборудване за инфекциозни болнични отделения;

o          закупуване на лекарства, консумативи, тестове, защитно оборудване и облекло, лични предпазни средства, маски и други продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета на обществените здравни институции за реагиране на кризи;

o          инвестиции в мерки за електронно здравеопазване, включително продукти и услуги за дистанционна медицинска помощ и за осигуряване на връзка лекар-пациент;

o          инвестиции в мерки за превенция на болестите и за повишаване на осведомеността на обществото;

o          инвестиции в мерки за адаптиране на работната среда в сектора на здравеопазването и за осигуряване на достъп до здравни грижи за уязвимите групи.

Ползите от осъществяването на инвестиции ще бъдат за всички граждани на цялата територия на Република България, като на населението се осигури възможност за достъп до медицинска грижа в условията на криза. 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 19:00 часа на 03.04.2020 г.

Условията за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    Документация
    Документи за подаване от бенефициенти
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
    Документи за информация 2
    Документи за информация 1
Прикачени файлове (6)