Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деи

30 март 2018 | 11:17

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Общият бюджет на процедурата е 41,4 млн. лв. и се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020. Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Съгласно предвиденото в Плана за действие в рамките на ОПРР 2014-2020 ще се финансира следното:

Изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на следните нови услуги:

  • 6 бр. Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
  • 68 бр. Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване).

Финансирането на посочената в плана инфраструктура се осъществява само в общините, които са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. Картите на услугите са разработени от работна група с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика в Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините.

 

С изпълнението на проектите, които ще бъдат финансирани по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ ще бъдат създадени качествени социалните услуги за възрастните хора и хората с увреждания. Предвидено е проекти за социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора да се изпълняват по интегриран начин чрез финансирането им по ОПРР 2014-2020 (за изграждане на инфраструктурата) и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (за предоставянето на новите социални услуги) с цел осигуряване на допълняемост, интегрираност и устойчивост на създадените социални услуги.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.

mrrb
  • Прикачени файлове (6)
    Документи за инф.-2-Единен наръчник за информация и комуникация
    Документи за кандидатстване
    Документи за информация
    Заповед Насоки
    Таблица получени коментари ДЕИ
    Насоки ДЕИ 2014-2020
Прикачени файлове (6)