Публикувани са указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения

Публикувани са указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР

14 септември 2018 | 11:30

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допусканите пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения. Указанията представят обобщена информация за допускани пропуски и грешки от стана на бенефициентите с оглед  подобряване качеството на подаваните проектни предложения по ПО1.

  • Прикачени файлове (1)
    Указания често допускани грешки
Прикачени файлове (1)