С промени в Устройствения правилник се оптимизира структурата на МРРБ

С промени в Устройствения правилник се оптимизира структурата на МРРБ

18 януари 2023 | 16:20

С приети от правителството промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се оптимизира структурата и числеността на административни звена на ведомството.

Функциите на административни звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани. В резултат се променят щатни бройки на три от дирекциите в общата администрация. Целта е оптимизация на работните дейности в областта на правното обслужване, връзките с обществеността, протокола и международното сътрудничество и финансово-стопанското осигуряване.

Прецизират се и функциите на част от дирекциите от специализираната администрация. С цел оптимизация на работните дейности и подобряване координацията между отделните структури ще бъде направено обединение на следните дирекции: „Търговски дружества и концесии“ с дирекция „Държавна собственост“, както и на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ с дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“. Дирекциите ще функционират при по-тясно взаимодействие и координация съобразно взаимосвързаността на функциите им, ще се премахне съществуващото към момента дублиране на функциите им.

Чрез промените структурата на министерството ще обхваща дейностите по всички политики, осъществявани от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ясното дефиниране на функции и отговорности на отделните структурни звена ще допринесе за повишаване на ефективността на работа, като дублиращи функции ще бъдат преодолени. Общата численост на щатните бройки във ведомството се запазва.

mrrb