Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост

Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкр

01 декември 2022 | 14:03

Гражданите могат да се обръщат към общините след официалното публикуване на утвърдените Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап 1“

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“.

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

За улеснение на процеса на кандидатстване Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува списък на лица за контакт, които общинските администрации са определили.

МРРБ информира, че кандидатстването по процедурата все още не е отворено – Насоките за кандидатстване по нея са на етап заключително съгласуване и предстои тяхното утвърждаване и публикуване. В тази връзка препоръчваме представителите на Сдруженията на собствениците да осъществят връзка с лицата за контакт след официалното публикуване на утвърдените Насоки, за да започнат подготовката на документите за кандидатстване по настоящата процедура.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Списък на контактни лица от общинските администрации
Прикачени файлове (1)