Стартира кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027 г.

Стартира кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сград

19 юни 2024 | 13:06

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) обявява за кандидатстване процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход (ФСП) и национално съфинансиране.

Допустими за финансиране са дейности за:

- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване, включително съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки;

- СМР дейности, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата.

- Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура вкл. дейности по изготвяне на обследване на сградата за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция;

- Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

- Други съпътстващи дейности, подробно описани в Насоките за кандидатстване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 196 415 453,80 лв. и се предоставя с краен срок на кандидатстване – 19.09.2024 г.

Минималният размер на БФП е 50 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният – 9 500 000 лв.

Документите по процедурата, включително условията за кандидатстване и условия за изпълнение на процедура са публикувани на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (5)
    Коментарна таблица от обсъждане
    Обява процедура
    Заповед_РД-02-14-907 от 17.06.2024г
    Съгласуване с МФ
    Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (5)