Стартира проект за фискална децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво

Стартира проект за фискална децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво

28 юни 2022 | 10:54

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва работа по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Целта му е да подкрепи финансовата автономност на общините у нас в съответствие с европейските практики и стандарти. В резултат от изпълнението му се очаква подобряването на правната, финансовата и стратегическата рамка за фискална децентрализация.

В хибриден формат беше проведена встъпителна среща по проекта с участието на представители от Главна дирекция за подпомагане на структурните реформи към Европейската комисия и Експертния център за добро управление към Съвета на Европа, на МРРБ, НСОРБ и Сдружение „Форум Гражданско Участие“.

При изпълнението на проекта ще се идентифицират предизвикателствата и ще бъдат разработени възможни решения. Предвиждат се работни срещи, дейности за изграждане на капацитет и обществени консултации. В технически доклад ще бъде направен анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка на общините. Ще бъде изготвен доклад с препоръки за подобряване на законодателната и фискална рамка на основата на балансирана и ефективна децентрализация. Като резултат ще бъде разработен и документ с препоръки за административни, регулаторни и законодателни промени във финансирането на местните власти, базирани на европейската практика. На по-късен етап са предвидени обучения и съставяне на обучителни материали, които ще отговарят на нуждите на местните власти и ще допринесат за развитието на ефективни, отговорни и прозрачни институции на местно ниво.

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез инструмента за Техническа помощ (TSI) и се изпълнява от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия. Бюджетът му е 611 112 евро. Срокът за неговото изпълнение е до края на февруари 2024 г. В проекта участват още Министерство на финансите, НСОРБ,  заинтересовани организации или институции в България с особена експертиза и опит по темите на проекта и достъп до мрежа от национални експерти и др. Резултатите от проекта ще са предмет на дискусии в Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет и Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво.

 

 

mrrb