Стартира проект за съвместно управление на качеството на въздуха между България и Румъния

Стартира проект за съвместно управление на качеството на въздуха между България и Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция Програма ФАР-Трансгранично сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява търг за услуга по проект “Разработване на програма за съвместно управление на качеството на въздуха в българо-румънския регион на Долен Дунав”. Главната цел на проекта е да се разработи програма за съвместно управление на качеството на въздуха, както и краткосрочни планове за постигане на прогресивно намаляване на емисиите на замърсителите в общите гранични региони на Долен Дунав при прилагане на Рамковата Директива 96/62/EC за качеството на въздуха. Разработените програми за оценка на качеството, контрола и намаляване на замърсителите във въздуха ще спомогнат за решаване на споровете между България и Румъния относно произхода на замърсителите. След като се направят анализите, се очаква и да се посочат необходимите мерки за подобряване на качеството на въздуха в този трансграничен регион. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени: 1. Съвместна програма за управление и подобряване качеството на въздуха в граничния регион на Долен Дунав, състояща се от 4 отделни програми за районите на Никопол-Турну Магуреле; Свищов-Зимница; Русе-Гюргево и Силистра-Калараш; 2. Краткосрочни планове за действие, в случай на надхвърляне на пределно-допустимите прагове на замърсители в четирите района; 3. Предварителна оценка на качеството на въздуха в съответствие с Директива 96/62/EC и нейните дъщерни директиви за целия район на проекта; 4. Доставяне на soft и hardware в зависимост от идентифицираните нужди и др. Консултантът, който ще бъде избран, трябва да окаже техническа помощ за разработване на съвместна програма за управление на качеството на въздуха в района на Никопол, Свищов, Русе и Силистра, както и да разработи и изпълни програма за обучение на местните органи, отговорни за оценката и управлението на качеството на въздуха. Максималният бюджет на проекта е 700 000 евро, а срокът за изпълнението му – 12 календарни месеца. За повече информация Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”