Съобщение

Съобщение

11 април 2013 | 14:08

В изпълнение изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данните (ЗЗЛД) и предотвратяване злоупотребата с лични данни, запитванията, дали личните данни на дадено лице фигурират сред проверените от ГД „ГРАО“ подписки, представени в ЦИК за регистрация на партии на парламентарните избори 2013 г., следва да бъдат отправени писмено, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗЗЛД, като в заявленията се посочват трите имена, ЕГН, номер на лична карта и адрес за кореспонденция и изрично се декларира от лицето съгласие за обработката на личните данни му данни, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД. 


Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №17-19.
Заявленията, подписани с електронен подпис, могат да бъдат подавани и по електронен път на имейл адрес
e-mrrb@mrrb.government.bg.
 
Имейл адресът elections@grao.government.bg е само за въпроси във връзка с избирателните списъци.