Съобщение във връзка с големия обществен интерес и постъпили запитвания към концесионирането на автомагистралите “Тракия” и “Хемус”

Съобщение във връзка с големия обществен интерес и постъпили запитвания към концесионирането на автомагистрали

04 ноември 2007 | 23:12
Във връзка с големия обществен интерес и постъпили запитвания към концесионирането на автомагистралите “Тракия” и “Хемус”, пресцентърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да заяви: 1. Държавните компании “Техноекспортстрой” ЕАД и “Автомагистрали” ЕАД са самостоятелни стопански субекти, които формират собствени приходи и печалби и сами определят фирмените си стратегии и инвестиционна политика. Като търговски дружества те са свободни да избират и партньори за съвместна дейност. 2. Сдружаването на стопанските субекти, съгласно българското законодателство, е изключително право на търговските дружества. Решенията за сдружаването на “Техноекспортстрой” ЕАД и “Автомагистрали” ЕАД с чуждестранни фирми е взето от органите за управление на тези дружества. 3. Представителите на търговските дружества в консорциумите също се определят от органите им за управление и в съответствие с уставите им. 4. Двете дружества “Техноекспортстрой” и “Автомагистрали” са упражнили своите права в рамките на закона и въпросът за представителството им в консорциумите, в които те участват, е въпрос от компетенциите именно на тези дружества. 5. Учредяването на консорциуми с участието на “Техноекспортстрой” и “Автомагистрали” е стопанска инициатива на самостоятелни юридически лица и е определено от тяхната фирмена политика. Задължение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е не само да контролира дейностите на търговските дружества с държавно участие, но и да подкрепя тяхната стопанска инициативност и конкурентноспособност. МРРБ подкрепя инициативността на държавните компании и сдружаването им с частни капитали за изграждане не само на магистралната инфраструктура, но и в останалите области в компетенциите на министерството, като ВиК сектора. 6. Решението за предоставяне на концесии на автомагистралите се взима от Министерски съвет, който определя и условията, реда и начина за определяне на концесионера. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”