Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”

Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден

09 май 2023 | 11:04

Във връзка с подготовката на формулярите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, с оглед минимизиране на постъпваща липсваща/непълна и/или неточна информация в подадените предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) и повишаване на ефективността на процеса по оценка, обръщаме внимание на всички общински администрации, в качеството им на Водещ партньор да следват указанията дадени в Приложение № 8 -Указания за попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатстване, особено на секция 5 - „Попълване на секция 5.ИНДИКАТОРИ“ (част от Насоките за кандидатстване).