Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”

Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден

22 май 2023 | 13:40

Във връзка с постъпили въпроси относно изготвянето на обобщена количествено-стойностна сметка (КСС) по окрупнени показатели като част от задължителните документи за кандидатстване (съгл. т. 19 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, обръщаме внимание на всички общински администрации, че в качеството им на Водещ партньор отговарят за изготвянето и представянето на обобщената КСС пред Структурата за наблюдение и докладване (МРРБ).

При подготовката на обобщените КСС, общинските администрации следва да се съобразят с реалната пазарна ситуация и да не допускат изготвянето и подаването на предложениe за изпълнение на инвестиции със занижена стойност на разходите. Подаването на проект, чиято стойност не е съобразена с пазарните нива, води до значителен риск от прекратяване на договора за БФП в етапа на изпълнение или до необходимост Водещите партньори да осигурят допълнително финансиране със собствени средства за изпълнението на всички необходими дейности.