Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”

Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден

14 март 2023 | 17:32

Във връзка с процедура по сключване на споразумение за партньорство между Водещите партньори и крайните получатели (Приложение № 2 от Насоките за кандидатстване) и с оглед подготовка на необходимата документация за предоставяне на предложение за изпълнение на инвестиция от крайните получатели по отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”, част от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от НПВУ, дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), уведомява всички общински администрации, в качеството им на Водещ партньор, че номерът на Споразумението между МРРБ и Министерство на финансите, който следва да се попълни в Партньорското споразумение е РД-02-30-03/17.02.2023 г.