Съобщение за медиите

Съобщение за медиите

27 май 2015 | 15:17
Във връзка с големия интерес и брой запитвания от страна на медиите, относно информация от Националния омбудсман, че 9000 българчета, родени в чужбина имат затруднения с издаване на българско ЕГН, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството уточнява следното: 
ЕГН на български граждани, родени в чужбина, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), се дава по реда на Глава четвърта. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЕДИННИТЕ ГРАЖДАНСКИ НОМЕРА, Раздел II. Ред за даване на ЕГН от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - от териториалните звена на ГД ГРАО въз основа на постъпило „Искане за ЕГН“, изготвено от съответната общинска администрация, с приложено към него копие от препис или извлечение от съставения чуждестранен акт за раждане.
Актове за раждане на български граждани, родени в чужбина, се съставят в Република България по реда, регламентиран в Глава III, Раздел VII на ЗГР – въз основа на получен препис от чуждестранния акт за раждане, като данните в българския акт за раждане се вписват без изменение така, както са в чуждия документ. 
 
Законът не предвижда добавяне на бащино име при регистриране на раждането в страната, ако такова липсва в чуждия документ, тъй като съгласно всички редакции на чл. 72, ал. 3 от ЗГР, от влизането в сила на закона през 1999 г. до момента, при съставяне на акт за раждане въз основа на документи от чужбина, данните в акта (име, родители и други) се вписват без изменение въз основа на получения препис. По този начин ЗГР гарантира вписване на данните от гражданската регистрация по начина, по които те са се случили извън Република България, тъй като засилената през последните години мобилност на гражданите (обучение, работа, сключване на граждански брак и др.) предполага същите да могат да получават извлечения от актовете си за раждане (от държавата, където те са родени и от Република България), в които името им е записано по един и същи начин.
Предвид изложеното и съгласно чл. 73 във връзка с чл. 76, ал. 4 от ЗГР, добавяне на бащино име може да бъде направено по съдебен ред.
По данни от общинските администрации минимален е интересът и в изключително редки случаи родителите са консултирани относно бащино име на детето им, когато такова липсва в чуждия документ за раждане.
По казуса е извършена проверка и е установено, че от всички регистрирани, родени извън страната лица, през последната една година, болшинството са с по две имена и запитвания относно бащино име не са отправяни. На длъжностните лица по гражданското състояние от общинските администрации са дадени указания за стриктно спазване на законовите изисквания при изпълнение на дейностите, свързани с гражданската регистрация.