Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройс

08 октомври 2019 | 11:00
Прикачени файлове (1)

Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г., попр. ДВ. бр.110 от 23 Септември 1998г., доп. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г., попр. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.

 

Раздел I.
Такси за преминаване на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканската пътна мрежа (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)
 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел II.
Такси за преминаване на пътни превозни средства с българска регистрация по републиканската пътна мрежа (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел III.
Такси за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване в обхвата на пътя и обслужващите зони (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г. , отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел IV.
Такси по Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

А. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж и на актове за узаконяване от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) (1) За съгласуване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал. 6 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв.

(2) За оценка на съответствието на технически или работен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 5 във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

(3) За предварителна оценка на съответствието на идеен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 от закона се събира 50 на сто от таксата по ал. 2, а за последващата оценка на техническия или на работния проект - таксата по ал. 2.

(4) За одобряване на технически или работен инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

(5) За одобряване на идеен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 се събира 50 на сто от таксата по ал. 4, а за последващото одобряване на техническия или работния инвестиционен проект - таксата по ал. 4.

(6) За одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 4 или 5, увеличена с 30 на сто.

(7) За одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж, по чл. 145, ал. 5 и за съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се събира таксата по ал. 4.

(8) За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правното си действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от закона, и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от закона се събира 50 на сто от таксата по ал. 4, 5 или 6.

(9) За заверка на екзекутивна документация се събира 30 на сто от таксата по ал. 4.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 1, увеличена с 30 на сто.

(3) За издаване на разрешение за строеж за отделен етап (част) от строежа се събира таксата по ал. 1 или 2, определена на базата на строителната стойност на съответния етап (част).

(4) За презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от закона се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1, 2 и 3.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на акт за узаконяване по реда на § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се събира таксата по чл. 29, ал. 1 в троен размер.

Б. Такси за въвеждане в експлоатация на строежите (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) автомагистрали, пътни възли, подпорни стени - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; съоръжения към автомагистрали - мостове, водостоци, пешеходни надлези и подлези и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли, подпорни стени - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; съоръжения към пътищата - мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) железопътни линии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; сгради към железопътните линии, включително гари за приемане на пътници и товари - по 600 лв.; съоръжения към железопътните линии - мостове, пешеходни надлези и подлези и др. - по 500 лв. на обект, но не повече от 10 000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пристанища за обществен транспорт - по 2000 лв.; жп коловози и вътрешни пътища, плавателни канали - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; сгради към пристанищата - по 600 лв. на обект; съоръжения към пристанищата - морски и речни гари, вълноломи, кейове, докове, терминали, фарове и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) граждански летища и летателни площадки, включително сградите за приемане на пътници и товари (пътнически и карго терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение - по 600 лв. на обект; самолетни писти - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към летища (за осветяване, сигнализация и безопасност и др.) - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)
 7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) метрополитени (релсов път) - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; метростанции - по 600 лв. на обект; сгради - по 600 лв. на обект; съоръжения към метрополитени (за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация) - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.

(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "б" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) преносни проводи (мрежи) на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения в областта на топлоснабдяването - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС) - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително преминаващите през урбанизирани територии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения в областта на водоснабдяването - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 5. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)
 6. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пречиствателни станции за питейни води - по 1000 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "в" от закона, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган, се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) сгради на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" - по 1500 лв. на обект;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) колективни средства за защита - скривалища - по 1000 лв. на обект;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" от закона, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, се събират следните такси:

 1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа - по 3000 лв. на обект;

б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес - по 3000 лв. на обект;

в) пожароопасни вещества и материали - по 3000 лв. на обект;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси - по 3000 лв. на обект;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ - по 3000 лв. на обект, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ - по 1000 лв. на обект;

е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове - по 3000 лв. на обект;

ж) наркотични вещества - по 3000 лв. на обект;

з) радиоактивни вещества и материали - по 3000 лв. на обект;

 1. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения - по 1000 лв. на обект;
 2. хвостохранилища, сгуроотвали - по 1000 лв. на декар, но не повече от 15 000 лв.; съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци - по 1500 лв. на обект, но не повече от 15 000 лв.

(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство - 3000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др. - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.

(6) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "е" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) производствени сгради в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 3000 лв. на обект;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 600 лв. на обект, но не повече от 12 000 лв.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "ж" от закона (съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг) се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) дренажи, дренажни галерии, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др. - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) отводнителни кладенци - по 400 лв. на обект.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "з" от закона (сгради и съоръжения на атомните централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW) се събира такса в размер 2000 лв. на обект.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "и" от закона (производствени предприятия, вкл. сгради и съоръжения и складовете към тях с капацитет над 500 работни места) се събира такса в размер 3000 лв. на обект.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "к" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост) се събира такса по 3000 лв. на обект.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "л" от закона (други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерския съвет) се събира такса по 2000 лв. на обект.

(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" от закона (недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизираните територии, определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(13) (Предишна ал. 12 - изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "н" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от първа категория) се събират таксите по ал. 1 - 12 в зависимост от вида на строежа.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "а" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пътища III клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв., съоръженията към пътищата (мостове, водостоци, подпорни стени и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.) - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) първостепенна улична мрежа I и II клас, подпорни стени, пътни възли - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.; съоръжения към уличната мрежа (мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.) - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.

(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) електропроводи 110 kV - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв., електрически подстанции и трансформатори 16 МVА и над 16 МVА - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) главни клонове на водоснабдителни мрежи в урбанизирани територии - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения към водоснабдителните мрежи - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии - по 350 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пречиствателни станции за отпадъчни води - по 1000 лв. на обект;
 5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи в урбанизирани територии с диаметър на тръбата над 219 мм - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към топлоснабдителните мрежи - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла) - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.
 7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "г" от закона (съоръжения и инсталации за третиране на битови, строителни и производствени отпадъци) се събира такса по 1000 лв. на обект, а за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран - по 500 лв. на обект.

(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м - по 2000 лв. на обект;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - по 1000 лв. на обект;
 3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м - по 2000 лв. на обект.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "е" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 2000 лв. на обект.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "ж" от закона (сгради и съоръжения на електрическите централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW включително) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(9) (Предишна ал. 8 - изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "и" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от втора категория) се събират таксите по ал. 1 - 8 в зависимост от вида на строежа.

(10) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "к" от закона (сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им) се събира такса по 3000 лв. на обект.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от закона се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) общински пътища, подпорни стени - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас, подземни улични мрежи, пътни възли, подпорни стени - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;
 3. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) съоръжения за пътища и улици от първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "б" от закона (елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории) се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) трамвайни и тролейбусни линии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към линиите, включително депа и автобази - по 400 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) кабинкови и открити въжени линии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към линиите - по 400 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове - 1000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)
 5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) хидромелиоративни съоръжения - напоителни и отводнителни канали и др. - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) електропроводи до 35 kV включително - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; трансформатори до 16 МVА - по 300 лв.;
 7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)
 8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа в урбанизираните територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към мрежите и локални пречиствателни станции към тях - по 200 лв. на обект;
 9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; локални пречиствателни станции към тях - по 200 лв. на обект;
 10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, включително отклонения от магистрални проводи с диаметър на тръбата до 219 мм включително - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.;
 11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води - по 200 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "в" от закона (жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители) се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет над 100 паркоместа - по 1000 лв. на обект;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) жилищни сгради с високо застрояване - 1000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) смесени сгради с високо застрояване - 1500 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители - по 1500 лв. на обект;
 5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка - по 800 лв. на обект;
 6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители - по 1500 лв. на обект.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "г" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 1500 лв. на обект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "д" от закона (сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW включително, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 от закона) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "е" от закона (озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ над 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни и културни дейности) се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) паркове и градини с площ над 1 ха, включително атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове - 1500 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) гробищни паркове, зоологически и ботанически градини - 750 лв.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "з" от закона (електронни съобщителни мрежи или части от тях, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции, радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и електронните мрежи, свързващи общинските и/или областните центрове) се събира такса по 1500 лв. на километър, но не повече от 15 000 лв., за съоръжения - по 750 лв. на обект, но не повече от 15 000 лв.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "ж" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от трета категория) се събират таксите по ал. 1 - 7 в зависимост от вида на строежа.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" от закона се събират следните такси:

 1. частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;
 2. улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.

(2) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "б" от закона (жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители) се събират следните такси:

 1. жилищни сгради със средно застрояване - по 500 лв. на обект;
 2. смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване - по 750 лв. на обект;
 3. лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове, ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории - по 400 лв. на обект;
 4. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително - по 500 лв. на обект;
 5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители - по 750 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "в" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията и складовете към тях) се събира такса по 750 лв. на обект.

(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" от закона (озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности) се събира такса по 750 лв. на обект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "д" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория) се събира съответната такса по ал. 1 - 4 в зависимост от вида на обекта.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "е" от закона (недвижими културни ценности с категория "местно значение", определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 500 лв. на обект.

(7) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "ж" от закона (електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, и съоръженията към тях) се събира такса по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория (вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията) се събира 75 на сто от таксата за съответната категория в зависимост от вида на обекта.

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от закона (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители) се събират следните такси:

 1. жилищни сгради с ниско застрояване - по 300 лв. на обект;
 2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители - по 500 лв. на обект;
 3. сгради за паркинг-гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет до 50 паркоместа включително - по 300 лв. на обект;
 4. площадки за игра, разположени на открито - по 300 лв. на обект;
 5. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг - по 500 лв. на обект;
 6. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки - по 500 лв. на обект;
 7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители - по 500 лв. на обект.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от закона (производствени и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 500 лв. на обект.

(3) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "в" от закона (строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория) се събира такса по 150 лв. на обект.

(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "г" от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория) се събира съответната такса по ал. 1 - 3 в зависимост от вида на обекта.

(5) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "д" от закона (електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, и съоръженията към тях) се събира такса по 100 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "е" от закона (недвижими културни ценности с "ансамблово значение" и "за сведение", определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 500 лв. на обект.

 

Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен чл. 31в - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) При определяне размера на таксата за линейните строежи на техническата инфраструктура не се допуска интерполация.

В. Такси за извършване на административни и технически услуги

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) За извършваните административни услуги се събират следните такси:

 1. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)
 2. за издаване на удостоверение - 5 лв.;
 3. за заверяване на препис и на копие от документ - 2,50 лв. на страница;
 4. за издаване на съгласувателно писмо за промяна на предназначението на земеделски земи и за изключване от горския фонд на гори и земи - 50 лв.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) За извършваните технически услуги се събират следните такси:

 1. за издаване на скица от съхраняваните планове на градовете:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 20 лв.;

б) за поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;

в) за един квартал - 100 лв.;

 1. за издаване на скица от съхраняваните планове на селата:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 10 лв.;

б) за поземлен имот и съседните му имоти - 20 лв.;

в) за един квартал - 50 лв.;

 1. за издаване на скица от съхраняваните планове на вилните зони и другите селищни образувания:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 15 лв.;

б) за един поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;

в) за един квартал - 100 лв.

Г. Такси за издаване на удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 2 ЗУТ (Нова - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се събират следните такси:

 1. за разглеждане на заявление за издаване на удостоверение - 300 лв.;
 2. за издаване на удостоверение - 400 лв.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от закона на лицата по чл. 166, ал. 7 от същия закон се събира такса в размер 200 лв.

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За продължаване срока на удостоверението за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 33а, т. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За отразяване на настъпили промени в съдържанието на удостоверението по ал. 1, включително в списъка на правоспособните физически лица по чл. 167, ал. 2, т. 3 от закона, се събира такса в размер 100 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на дубликат на удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За продължаване срока на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 33а, т. 1 и 2.

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, включително в списъка на правоспособните физически лица по чл. 167, ал. 2, т. 3 от закона, се събира такса в размер 100 лв.

 

Раздел V.
Такси за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване по Закона за техническите изисквания към продуктите (Нов - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.) (1) За издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират следните държавни такси:

 1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:

а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L 88/5 от 4.04.2011 г.) - 150 лв.;

б) по 20 лв. за всяка/всеки:

аа) хармонизирана техническа спецификация, включена в заявление за нотификация;

бб) техническа спецификация, включена в заявление за хоризонтална нотификация;

вв) продукт, включен в заявление за оценяване на съответствие с национални изисквания;

гг) продуктова област, включена в заявление за издаване на българско техническо одобрение;

 1. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:

а) на орган/лице за сертификация с лаборатория - 600 лв.;

б) на орган/лице за сертификация без лаборатория - 400 лв.;

в) на орган/лице за издаване на техническа оценка/одобрение - 500 лв.;

г) на лаборатория за изпитване - 300 лв.;

 1. за издаване на разрешение и за разширяване на обхват на издадено разрешение - 250 лв.;
 2. за актуализация и за преиздаване на разрешение - 100 лв.

(2) При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС ISO/IEC 17021 и/или БДС ISO/IEC 17065, включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1, т. 2.

 

Раздел VI.
Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

А. Такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализирани карти и регистри (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Справка за данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

 1. в PDF формат:

а) в неурбанизирана територия - 3,50 лв. за един обект;

б) в урбанизирана територия - 5,50 лв. за един обект;

 1. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект;
 2. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти:

а) за 1 месец - 80 лв. на слой за един вид обекти;

б) за 1 година - 800 лв. на слой за един вид обекти.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Справка за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници - събира се такса в размер, както следва:

 1. в PDF формат - 1 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;
 2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;
 3. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител:

а) за 1 месец - 80 лв.;

б) за 1 година - 800 лв.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г. (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Справка от информационно-административната карта - събира се такса в размер, както следва:

 1. в PDF формат:

а) в неурбанизирана територия - 3,50 лв. за един обект/за един контур;

б) в урбанизирана територия - 5,50 лв. за един обект/за един контур;

 1. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект/за един контур;
 2. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти - 80 лв. за 1 месец, на слой за един вид обекти.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 5 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 3,50 лв.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Скица на сграда - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Схема на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 25 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Удостоверение за наличие или за липса на данни - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица-проект за изменение на поземлен имот - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Схема-проект за изменение на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.)

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Комбинирана скица - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 25 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

 1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект;

 1. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 20,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 14,00 лв. за един обект;

 1. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1,00 лв. за един обект.

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;
 2. в PDF формат - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;
 3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица.

Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Извлечение от информационно-административната карта - събира се такса в размер, както следва:

 1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект/за един контур;

 1. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 15,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 10,50 лв. за един обект/за един контур;

 1. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект/за един контур.

Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) (1) Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 50 лв.;
 2. електронен документ в PDF формат - 35 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, а за всеки следващ обект таксата се намалява с 50 на сто.

Чл. 49е. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Таксите по чл. 38 - 49д се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.

Чл. 49ж. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) (1) За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.

(2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ.

(3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56 от ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел, за хартиен носител. В полза на държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ в PDF формат.

Чл. 49з. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) За официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 7 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел - за документ на хартиен носител.

Б. Такси за предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 49и. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) (1) За предоставяне на материали и данни от Геокартфонда се събират такси в размер, както следва:

 1. за правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка, определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г., на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 7,00 лв. на точка;
 2. за правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.), на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 7,00 лв. на точка;
 3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 9 лв. на точка;
 4. за трансформация на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на точка;
 5. за топографско описание на точка в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на точка;
 6. за координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на кръст;
 7. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.)
 8. за схема на ГММП в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на схема;
 9. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид (GIF формат, JPEG формат), в координатни системи 1970 г. или 1950 г. - 6,00 лв. за картен лист;
 10. за топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на репер;
 11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за данни за еталонна гравиметрична точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на точка;
 12. за данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. за периодично осреднени стойности;
 13. за едноцветен картен лист в М 1:5000 - 11,00 лв. на картен лист;
 14. за многоцветен картен лист в М 1:5000 - 16,00 лв. на картен лист;
 15. за едноцветен картен лист в М 1:10 000 - 20,00 лв. на картен лист;
 16. за многоцветен картен лист в М 1:10 000 - 25,00 лв. на картен лист;
 17. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за сканирани изображения на издателски оригинали (релеф - TIF формат, ситуация - TIF формат, или хидрография - TIF формат) на картен лист от ЕТК - 20,00 лв. на оригинал;
 18. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за сканирани (TIF формат) и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК):

а) за едноцветен картен лист - 15,00 лв. на картен лист;

б) за многоцветен картен лист - 20,00 лв. на картен лист;

 1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за извадка от ЕТК в максимален обхват 5х5 км в цифров вид, GEOTIFF - UTM 35 зона - 25,00 лв. на извадка;
 2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIF формат) - 15,00 лв. на снимка;
 3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за сканиран негатив на аерофотоснимка (TIF формат) - 20,00 лв. на негатив;
 4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (TIF формат) - 25 лв. на картен лист;
 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид (TIF формат) - 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 6 кв. дм;
 6. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) за копие от единичен архивен документ в цифров вид (PDF формат, JPEG формат) - 5,00 лв. на лист формат А4;
 7. за копие от оцифрен кадастрален план:

а) в графичен вид - 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15 лв.;

б) в цифров вид без данни за собствеността (CAD формат):

аа) до 1000 поземлени имота - 0,50 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;

бб) от 1000 до 10 000 поземлени имота - 0,40 лв. на поземлен имот;

вв) над 10 000 поземлени имота - 0,30 лв. на поземлен имот;

в) в цифров вид с данни за собствеността (CAD формат) - 0,60 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;

 1. за извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план - 0,10 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.

(2) За предоставяне на материалите по ал. 1, т. 20 - 24, разпечатани на хартиен носител и заверени, съответните такси се увеличават с 20 на сто.

В. Такси за предоставяне на услуги от регистрите на правоспособните лица по ЗКИР (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 49к. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират такси в размер, както следва:

 1. за издаване на свидетелство за правоспособност - 8 лв.;
 2. за издаване на карта на правоспособно лице - 12 лв.;
 3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност - 12 лв.;
 4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице - 18 лв.;
 5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице - 5 лв.;
 6. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице - 10 лв.

Раздел VII.
Такси за ползване на пътната инфраструктура (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) По смисъла на чл. 35, 37, 49б, 49г и 49д "обект" е обект по чл. 23 ЗКИР, зона на ограничение, обект на специализираните карти и регистри по глава четвърта ЗКИР.

 

Заключителни разпоредби

 • 2. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.) Тарифата се приема на основание, чл. 166, ал. 5 и § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 17 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2016 Г.) 

 • 3. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 2 МАРТ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2004 Г.) 

 • 19. Постановлението влиза в сила от 1 април 2004 г. с изключение на § 1, § 2 в частта му, с която се отменя чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, § 5 в частта му, с която се отменя чл. 8, т. 1, § 7 в частта му, с която се отменя чл. 11, т. 1, и § 13 в частта му, с която се изменя чл. 25, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.  
 • 20. За 2004 г. годишните винетни такси за ППС категории 1 и 2 са в размер 75 на сто от определените с чл. 50 и 51.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 30 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2004 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 108 ОТ 2004 Г.) 

 • 18. (Попр. - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 28 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2005 Г.) 

 • 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2006 Г.) 

 • 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2007 Г.) 

 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2008 Г.) 

 • 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.) 

 • 6. (1) За започналите производства по въвеждане в експлоатация дължимите такси се събират по досегашния ред.

(2) За започнало производство по въвеждане в експлоатация се счита производството, по което искането до компетентния орган по чл. 177 от Закона за устройство на територията е подадено до влизането в сила на постановлението. 

 • 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2013 Г.) 

 • 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.) 

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.) 

 • 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.) 

 • 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2015 Г.) 

 • 3. Постановлението влиза в сила от 1 март 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2016 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 99 ОТ 2016 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2018 Г.) 

 • 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 относно чл. 35, 36, 37, 48, 49, 49а, 49б, 49в и 49г, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Член 37, ал. 6, чл. 40, чл. 41, ал. 1 - 4 и чл. 47, ал. 2 (в редакцията на тарифата - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) се прилагат до 31 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2018 Г.)

 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.10.2019 Г.) 

 • 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
mrrb
 • Прикачени файлове (1)
    Тарифа № 14
Прикачени файлове (1)