Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до 25.03.2020 г.

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на соци

11 декември 2019 | 17:00

Със Заповед №РД-02-36-1391/11.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 с определен нов краен срок за кандидатстване до 25.03.2020 г., 19:00 ч.

Целта на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване (01.10.2018 г.)

В тази връзка се канят да подадат проектни предложения следните резервни общи за съответните услуги, както следва:

-           за изграждане на инфраструктурата на 2 броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост - община Троян и община Девин;

-           за изграждане на инфраструктурата на 1 брой Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване - община Провадия;

-           за изграждане на инфраструктурата на 4 броя Център за грижа  за лица с психически разстройства - община Дупница, община Момчилград, община Златоград и община Септември.

 

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и Заповедта за изменението им са публикувани в меню „Актуални процедури“, както и в ИСУН 2020.

  • Прикачени файлове (5)
    Заповед изменение насоки
    Документи за кандидатстване
    Насоки за кандидатстване
    Документи за информация 1
    Документи за информация 2
Прикачени файлове (5)