Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за в

27 август 2018 | 10:47

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до 1.10.2018 г.

Със Заповед № РД-02-36-945/21.08.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е удължен срокът за кандидатстване до 1.10.2018 г., 19:00 ч. по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и Заповедта за изменението им са публикувани в меню „Актуални процедури“ на сайта на ОПРР - www.bgregio.eu, както и в ИСУН 2020.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Изменени Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (2)