Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма „Реги

23 юли 2021 | 15:46

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването (МЗ)

 Проектите могат да бъдат изпълнявани не само от МЗ, но и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения). Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи. Основна цел на всички предвидени дейности са насочени към подкрепа на здравната система на Република България в условията на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

Промененият срок за кандидатстване от 29 юли 2021 г. на 29 октомври 2021 г. по процедурата е отразен в изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, които са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Заповед
Прикачени файлове (1)