УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1

УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО

25 март 2021 | 15:47

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) одобри допълнения към Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Промените в текста на документа са във връзка с наближаващия срок за приключване на периода на изпълнение и намаляване на ангажиментите на Междинните звена към общините. В тази връзка е обособена нова част 10, свързана с приключване на работата на звената.

Инструкцията е публикувана на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

  • Прикачени файлове (1)
    Допълнена Инструкция за Междинни звена
Прикачени файлове (1)