УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.

УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2

30 октомври 2020 | 14:50

В подготовка за следващия програмен период Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г.

Актуализацията на документа спрямо първоначално публикуваната през юли 2020 г. версия отразява напредъка в текущия процес на програмиране и подготовка за следващия програмен период и е предназначен да осигури прозрачност и навременна информираност на всички заинтересовани страни. Документът представя общата визия за изпълнение на приоритета за градско развитие на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 и в тази връзка има за цел да послужи на заинтересованите страни на местно ниво като отправна точка за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за новия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране след 2020 г. Следва да се има предвид, че документът подлежи да допълнителни актуализации в процеса на преговорите в подготовка на новия период.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://bgregio.eu/) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517).

Текущият проект на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. е публикуван на интернет страницата на УО на ОПРР (www.bgregio.eu), в раздел „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството