УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна про

01 февруари 2023 | 16:59

Проучването е в изпълнението на сключен договор за оценка на въздействието по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и цели да измери нивото на обществената информираност относно Програмата. Предвид обхвата и броя на потенциалните бенефициенти по Програмата мерките за публичност и осведомяване са от съществено значение. Постигнатите резултати ще покажат приноса на оперативната програма към заложените цели в националната комуникационна стратегия на Р. България. Оценката на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е изключително важна от гледна точка на предоставената възможност за достигане на информация относно финансовата подкрепа от ЕС до широкия кръг от заинтересовани лица, което да стимулира тяхното участие при формулирането на проекти и мониторинг на качеството на тяхното изпълнение. Изследването на обществената информираност е важно и с оглед фокусиране на информационните и комуникационните усилията на УО за Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Включването на възможно най-широк кръг от населението в анкетното проучване ще увеличи неговата представителност и валидност на получените резултати.

 

Предварително благодарим за Вашата активност!

 

Краен срок за попълване на анкетата – 28 февруари 2023 г.

 

Линк към анкетата: https://forms.gle/nd1nWr3g2157nWp96

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството