Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по

28 март 2017 | 17:29

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обявява за повторно обществено обсъждане процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с получени в процеса на обсъждане досега коментари и предложения от конкретните бенефициенти по процедурата и от Националното сдружение на общините в Република България

Основната цел на тази процедура е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея възлиза на 58 млн. лв. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Те могат да бъдат намерени на интернет страниците на Оперативна програма „Региони в растеж“ и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 05.04.2017 г. (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg. Те следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на e-mail или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

 

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
    Предложения за информация
    Предложения за попълване
Прикачени файлове (3)