Увеличава се числеността на службите по геодезия, картография и кадастър

Увеличава се числеността на службите по геодезия, картография и кадастър

25 януари 2023 | 14:45

С промяна в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 7 щатни бройки от общата и специализираните дирекции на централната администрация се прехвърлят към териториалните й звена - службите по геодезия, картография и кадастър.

С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър ще се намали натовареността на служителите. Това ще доведе до по-високи ефективност и качество при изпълнение на дейността, а това ще повиши и удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.